veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Voiko koronapandemiasta johtuva poikkeustilanne vapauttaa verosta?

Voiko koronapandemiasta johtuva poikkeustilanne vapauttaa verosta?
6.4.2020

Kuinka verolainsäädännössä on huomioitu nykyisenkaltainen poikkeustilanne? Olen nimittäin kuullut, että verosta voisi jopa kokonaan vapautua erityisen kriisin sattuessa.

Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa:

Olet oikeassa siinä, että suomalainen verojärjestelmä tuntee verosta vapauttamisen käsitteen, mutta valitettavasti sen soveltamisedellytykset ovat tiukat. Ainakaan kategorisesti kaikkien nyt tukalassa taloudellisessa asemassa olevien yritysten tai luonnollisten henkilöiden verotukseen ei voida vapautussäännösten perusteella saada helpotusta.

Vapautuksen myöntäminen on siis hyvin poikkeuksellista, ja Verohallinnon mukaan koronatilanne ei pelkästään ei riitä perusteeksi verosta vapauttamiseen.

Verohallinto voi myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen verosta tai maksusta sekä niiden viivästysseuraamuksista ja muista seuraamuksista. Vapautusta ei ole kuitenkaan mahdollista saada tuloveron ennakosta ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä eikä myöskään korkotulon lähdeverosta.

Verohallinto voi myöntää vapautuksen valtiolle kuuluvista veroista, kuten valtion tuloverosta ja perintö- ja lahjaverosta. Verohallinto ratkaisee myös kunnallisveroa, kiinteistöveroa ja sairasvakuutusmaksua koskevat hakemukset, ellei kunta ole pitänyt ratkaisuvaltaa itsellään.

Verohallinto käsittelee lisäksi auto- ja valmisteveroa koskevat veronhuojennushakemukset, vaikka verotuspäätös olisi tehty Tullissa.

Laissa on lueteltu niitä tilanteita, joissa verosta vapauttamisen soveltamisedellytykset ovat käsillä. Vapautus voidaan myöntää, jos:

1) vero- tai maksuvelvollisen veronmaksukyky on sairauden, työttömyyden, elatusvelvollisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi olennaisesti alentunut,

2) vapautuksen myöntämiseen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi erityisiä syitä tai

3) veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta.

Lisäksi laissa on huomioitu vielä perintö- ja lahjaverotustilanteet erikseen seuraavasti: vapautus perintöverosta ja lahjaverosta voidaan myöntää, jos:

1) veron periminen ilmeisesti vaarantaisi maa- tai metsätalouden tai muun yritystoiminnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säilyvyyden tai

2) pesäosuuden tai lahjan arvo on verovelvollisuuden alkamisen jälkeen olennaisesti vähentynyt ja vapautuksen myöntämiseen on siihen liittyviä erityisiä syitä.

Hakemuksen voi tehdä Omaverossa, paperimuodossa lomakkeella (7302) tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemuksen käsittelyaika on ollut aiemmin noin 6 kuukautta. Päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Voit kuitenkin tehdä uuden hakemuksen, jos tilanteesi muuttuu. Uudessa hakemuksessa on esitettävä uusia perusteita vapauttamiselle, jotta hakemus voisi menestyä. 

Hakemuksen tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa. Hakemus olisi kuitenkin hyvä tehdä kohtuullisessa ajassa, jotta asiaan liittyvät olosuhteet olisivat helpommin selvitettävissä. Hakemuksen voi tehdä niin yritys kuin luonnollinen henkilö.

Valtiovarainministeriö voi ottaa Verohallinnossa käsiteltävän periaatteellisesti tärkeän verosta vapauttamista koskevan asian ratkaistavakseen.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti