veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Työolobarometri: Etätyö sujunut kotona hyvin – korona-aika kasvatti etenkin naisten työtaakkaa

Työolobarometri: Etätyö sujunut kotona hyvin – korona-aika kasvatti etenkin naisten työtaakkaa
23.3.2021

Etätyön tekeminen lisääntyi koronan takia merkittävästi viime vuonna. Palkansaajista vajaa puolet oli etätöissä vuonna 2020. Valtaosa, peräti 92 prosenttia, etätyötä tehneistä on ollut erittäin tai melko tyytyväisiä etätyön sujumiseen, ilmenee vuoden 2020 työolobarometrin ennakkotiedoista.

Palkansaajista noin puolet eli 48 prosenttia oli tehnyt etätyötä vuonna 2020, kun vuotta aiemmin lukema oli 36 prosenttia. Moni teki etätyötä myös aiempaa useammin. Vuonna 2015 etätöitä teki reilu neljännes palkansaajista.

Etötöitä tekivät etenkin valtiolla työskentelevät, joista 87 prosenttia teki etätöitä. Yksityisissä yrityksissä etätöitä teki 52 prosenttia, kunnissa 40 prosenttia ja teollisuudessa 39 prosenttia palkansaajista.

"Etätyötä tekivät erityisesti ylemmät toimihenkilöt, joista 87 prosenttia oli etätöissä viime vuonna", työ- ja elinkeinoministerön erityisasiantuntija Marianne Keyriläinen sanoi työolobarometrin julkiasutilaisuudessa maanantaina. Vuotta aiemmin lukema oli 69 prosenttia.

Koronan seurauksena työmäärä lisääntyi noin kolmanneksella (31 %) ja vähentyi noin joka kuudennella (18 %) palkansaajalla.

Töitä oli aikaisempaa enemmän erityisesti naisilla, toimihenkilöillä ja kunta-alan palkansaajilla.

Naisista 38 prosenttia kertoi työmäärän lisääntyneen koronatilanteen vuoksi. Miehistä näin koki vajaa neljännes. Ylemmistä ja alemmista toimihenkilöistä 36 prosenttia kertoi työmäärän lisääntyneen. Työntekijöistä näin arvioi 18 prosenttia. 

Kuntien palkansaajista joka toisella eli 49 prosentilla työn määrä oli kasvanut. "Työmäärä lisääntyi etenkin opettajilla ja sosiaali- ja terveysdenhuollon työntekijöillä. Nämä ovat myös naisvaltaisia henkilöstöryhmiä", työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoo.

Palkansaajat olivat tyytyväisiä etätyön sujuvuuteen koronatilanteen aikana. Marianne Keyriläinen toteaa tutkimustuloksen heijastelevan ennen kaikkea työn teknistä sujuvuutta, sitä että välineet ovat kunnossa ja yhteydet toimivat.

Yhteisöllisyyden tunne ja vuorovaikutus ovat koronavuonna työpaikoilla heikentyneet. Joulukuussa julkaistun Futuremote-tutkimuksen tulosten mukaan esimerkiksi työhön sitoutuminen on laskenut pandemian jatkuessa. Suurin osa etätöissä olevista kaipasi työkavereitaan.

Työolobarometri kertoo, että korona-aika on siirtänyt palkansaajien opiskelua verkkoon. Aikaisempaa useampi (61 %) palkansaaja opiskeli verkkomateriaalien avulla vuonna 2020. Vuonna 2019 näin teki 52 prosenttia. 

Työn menettämistä pelätään, mutta ennakoitua vähemmän

Koronapandemia on lisännyt palkansaajien pelkoa työn menettämisestä vuoteen 2019 verrattuna, mutta selkeästi vähemmän kuin 90-luvun laman aikaan tai finanssikriisin vuosina 2008–2009. 

Etätyö, lomautusten käyttö ja yrityksille luodut tukitoimet ovat lieventäneet palkansaajien irtisanomisen pelkoa aiempiin talouskriiseihin verrattuna.

Koettu lomautuksen uhka oli työolobarometrin mukaan selvästi yleisempää kuin irtisanomisen uhka.

Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu otantatutkimus, joka seuraa työelämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Tutkimuksen vuoden 2020 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä elo- ja syyskuun aikana tekemiin puhelinhaastatteluihin. Vuonna 2020 tutkimukseen vastasi 1 647 palkansaajaa. 

Minna Petäinen

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti