veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Verotuksen virheitä ehtii vielä oikaista – vuoden 2017 verotus päättyy 31. lokakuuta

Verotuksen virheitä ehtii vielä oikaista – vuoden 2017 verotus päättyy 31. lokakuuta
17.10.2018

Vuoden 2017 verotuspäätöksiä voi lokakuun 2018 loppuun asti korjata esimerkiksi puhelinsoitolla verottajalle. Verotus päättyy 31. lokakuuta. Sen jälkeen vuoden 2017 verotuksesta voi tehdä oikaisuvaatimuksen aina vuoden 2020 loppuun asti. 

Kun verottaja on tehnyt päätöksen verotukseesi, siihen ei aina tarvitse tyytyä. Sinulla on oikeus hakea muutosta verotukseesi. Tosin oikaisua ei kannata lähteä tekemään, jos asia on niin sanotusti selvä, vaikka lopputulos ei miellytäkään. Se kun ei siitä silloin miksikään muutu.

Aina asia ei kuitenkaan välttämättä ole selvä. Se voi olla tulkinnanvarainen, jos sinulla on esittää uutta näyttöä tai verottajalta on jäänyt jokin asia huomioimatta. Silloin kannattaa hakea muutosta verotukseen. Selvissä virheissä kannattaa aina hakea oikaisua.     

Muutosta haetaan toimitettuun säännönmukaiseen verotukseen tai Verohallinnon tekemään päätökseen, joka koskee veron oikaisua joko verovelvollisen vahingoksi tai hyväksi. 

Milloin haen muutosta?

Säännönmukaiseen henkilöverotukseen haetaan muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta aina verovuotta seuraavan marraskuun alusta lähtien. Verovuoden 2017 verotukseen haetaan muutosta 1.11.2018 alkaen.

Selvät virheet kannattaa aina ensin yrittää korjata ottamalla mahdollisimman pian puhelimitse yhteyttä verotuspäätöksestä ilmenevään Verohallinnon palvelunumeroon. Puhelinsoitto onnistuu verotuksen päättymiseen eli 31.10.2018 asti.

Jos oikaisuvaatimus joudutaan jättämään kirjallisena, tutkii Verohallinto aina ensin verovelvollisen vaatimukset. Siltä osin kuin oikaisuvaatimus voidaan hyväksyä, päätöksen tekee Verohallinto. Jos Verohallinto harkitsee, että vaatimus on vähintään joltakin osin hylättävä, menee asia käsiteltäväksi oikaisulautakuntaan.

Muutoksenhaun määräaikoihin tuli muutoksia vuoden 2017 alusta. Verovuoden 2017 verotukseen haetaan oikaisua uusien sääntöjen mukaan. Verovuodesta 2017 alkaen määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 3 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Käytännössä oikaisuaika on vieläkin lyhyempi. Esimerkiksi vuoden 2017 tuloverotus valmistuu 31.10.2018. Oikaisuvaatimus vuoden 2017 verotuksesta on tehtävä 31.12.2020 mennessä. Eli aikaa oikaisuvaatimuksen tekemiseen on verotuksen valmistumisesta käytännössä vain 2 vuotta ja 2 kuukautta.

Verovuoden 2016 ja aikaisempien vuosien verotukseen haetaan vielä oikaisua vanhoilla säännöillä. Esimerkiksi verovuoden 2016 verotukseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 2.1.2023 mennessä.

Ohessa Verohallinnon sivuilta taulukko oikaisuvaatimuksen määräajoista: 

Verovuosi Oikaisuvaatimuksen oltava perillä 
Verohallinnossa viimeistään
2012 31.12.2018
2013 31.12.2019
2014

31.12.2020

2015 31.12.2021
2016 2.1.2023
2017

31.12.2020

Määräaikojen muutosten myötä muutoksenhakuaika on jatkossa aina tärkeä tarkistaa verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. 

Oikaisuvaatimuksen teko 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä vapaamuotoisesti tai siihen voi käyttää valmista lomaketta Tuloveron oikaisuvaatimus (3308). Lomake löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.

Oikaisuvaatimuksessa tulee aina olla muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus ja siinä tulee vaatia selvästi, minkä verovuoden verotukseen haetaan muutosta. Lisäksi siitä täytyy ilmetä, miten verotusta vaaditaan muutettavaksi ja mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Oikaisuvaatimukseen tulee liittää kaikki asiakirjat, joihin vetoaa, ellei niitä ole aikaisemmin toimitettu verottajalle.

Verohallinto ohjeistaa, että oikaisuvaatimus tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Verohallinto
PL 1010
90101 OULU

Oikaisuvaatimuksen voi kuitenkin myös jättää mihin tahansa verotoimistoon. Kun jättää oikaisuvaatimuksen sisään on hyvä pyytää Verohallinnolta vastaanottotodistus siitä, että Verohallinto on vastaanottanut oikaisuvaatimuksen liitteineen. Tämä on hyvä jo määräaikojenkin takia, ettei asia vanhene, jos paperit häviäisivät verottajalta. 

Maksa vero, vaikka haet muutosta

Vaikka olisit hakenut muutosta verotukseen, vero on siitä huolimatta maksettava määräaikana.

Voit kuitenkin tehdä hakemuksen veron ulosoton kiellosta. Jos vero on jo mennyt ulosottoon, voit tehdä hakemuksen veron ulosoton keskeyttämisestä. On hyvä muistaa, että ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä. Eli jos päätös ei muutu, maksettava määrä on kasvanut entisestään. Esimerkiksi vuonna 2018 koron suuruus on 7 % (vuotuinen korko).   

Ohjeita oikaisuvaatimuksen laadintaan

Oikaisuvaatimuskirjelmän laatimisessa on tärkeää kiinnittää huomiota tekstin rakenteeseen, loogisuuteen ja selkeyteen. Viimeistele myös ilmaisutapa ja esityksen pituus. Pitkä ja lavea esitystapa saattaa hukuttaa pääasian turhan tekstin alle. Myös samojen asioiden toistoa kannattaa välttää.

Näytön osalta on hyvä muistaa, että näyttötaakka on suurelta osin verovelvollisella. Verotuksessa pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on näytön esittämiseen paremmat edellytykset, on esitettävä asiasta selvitys. Yleensä itse tunnet parhaiten oman asiasi ja vain sinulla voi olla mahdollisuus hankkia asiaa koskeva näyttö. Kysymykset ja tapaukset ovat yksilöllisiä, mutta tärkeintä on, että kaikki asiaan liittyvät olennaiset seikat ja luotettava näyttö tuodaan riittävän selvästi esiin. 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on lopuksi hyvä esittää lyhyt ja ytimekäs yhteenveto asiasta, vaatimuksista ja siitä, miten verotus tulee muuttaa esitettyjen faktojen ja tosiseikkojen perusteella. 

Muista päivätä ja allekirjoittaa oikaisuvaatimuskirjelmäsi.

Veroasiantuntijan käyttö muutoksenhakuprosessissa

Kun tarve muutoksenhakuun syntyy, on tilanne usein verovelvolliselle uusi, outo ja yllättäväkin. Oikeudellinen kysymys saattaa olla hankala ja tulkinnanvarainen.

Jos verotuksen muuttaminen on pitkälti kiinni näytön esittämisestä eikä asian taloudellinen merkitys ole huomattava, voit ihan hyvin itsekin tehdä oikaisuvaatimuksen. Mutta jos asiaan liittyvä verolain tulkintakysymys on hankala ja monimutkainen, tai jos asia on taloudellisesti merkittävä, kannattaa harkita veroasiantuntijan puoleen kääntymistä. 

Ennen muutoksenhakuprosessiin ryhtymistä on järkevää vähintään keskustella veroasiantuntijan kanssa siitä, miten asiassa olisi hyvä edetä ja mitkä olisivat menestymismahdollisuudet. Tällöin on mahdollisuus saada ohjausta myös siihen, mitkä ovat vaihtoehdot maksuunpannun veron suorittamiselle.

Johnny Örnberg

 

Rahat, verot, työ & eläke

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.