veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Metsänomistaja, nyt tuki kannustaa taimikon hoitoon

10.12.2015

Metsänomistajan tuet muuttuivat kesällä. Tarjolla on muun muassa uusi tuki taimikon varhaishoitoon. Tuen hakijan pitää muistaa tehdä töistä etukäteen ilmoitus metsäkeskukselle.

Havu

Yksityisen metsänomistajan tuet uudistuivat viime kesäkuun alussa, jolloin astui voimaan uusi kemera-laki (kestävän metsätalouden rahoituslaki).

Uudistuksessa lakiin on otettu joitakin uusia tukia ja joitakin vanhoja vastaavasti poistettu tai muutettu.

Esimerkiksi vanhassakin laissa oli nuoren metsän hoitoon tarkoitettu tuki, mutta uudessa laissa on lisäksi tuki taimikon varhaishoitoon, kertoo puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen Tapio Oy:stä. 

Taimikon varhaishoidosta on kysymys, kun puuston keskipituus on vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä. Nuoren metsän hoidon tukea puolestaan voi saada metsään, jossa työn jälkeen puusto on keskipituudeltaan yli kolmemetristä ja keskiläpimitaltaan (rinnan korkeudelta) enintään 16-senttistä.

”Tukea on nyt siis mahdollista saada entistä aikaisemmassa kasvuvaiheessa. Se on merkittävä muutos. Aiemmin taimikoiden hoito helposti viivästyi – osittain siksi, että vasta nuoren metsän hoitoon oli saatavissa tukea”, Arto Koistinen kertoo.

Hän painottaa taimikon varhaishoidon tärkeyttä. ”Myös varsinainen taimikonhoito eli nuoren metsän hoito on tärkeää, mutta siltä putoaa pohja pois, jos varhaishoito on jäänyt tekemättä ja puusto on ehtinyt jo kärsiä.”

Pahimmassa tapauksessa viljellyt taimet ovat päässeet tuhoutumaan ja metsän uudistusinvestointi on mennyt hukkaan.

Varhaishoidon tuki on 160 euroa ja nuoren metsän hoidon tuki 230 euroa hehtaarilta.

Vakuutukset kuntoon tuhojen varalta

Metsän uudistamisen tuki on yksi niistä vanhaan kemera-lakiin sisältyneistä tuista, joita uudessa laissa ei enää ole.

Uudistamistukea saattoi aiemmin saada tietyissä tapauksissa metsätuhoalueiden metsittämiseen, jos esimerkiksi myrsky tai jokin tauti tai tuholainen vei puut. ”Nyt myös metsätaloudessa tuhotapauksiin on varauduttava vakuutuksin, kuten liiketoiminnassa yleensäkin”, Arto Koistinen sanoo.

Tuki ei ennenkään kattanut kaikkia metsätuhosta koituneita kustannuksia, joten vakuutuksia on tarvittu. Nyt on entistäkin tärkeämpää tarkistaa, että vakuutukset ovat ajan tasalla.

Uudistamistuki ei koskenut hirvivahinkoja, ja niitä varten on edelleenkin omat korvauksensa.

Pienpuun keräämiseen hehtaarikohtainen tuki

Kemera-laki on metsän ja luonnon hoitoa koskeva laki. Viime vuosina paljon puhutut pienpuun – tai ylipäätään puun – energiakäyttötavoitteet eivät ole kemera-lakiin kuuluvaa asiaa, mutta pienpuun keräämiseen myönnettävä tuki laista kuitenkin löytyy. Ja energiaksihan pienpuu käytännössä menee.

Tukea voidaan myöntää, jos pienpuuta kerätään talteen nuoren metsän hoidon yhteydessä. Silloin nuoren metsän hoidon tukea voi saada normaalin 230 euron asemesta 450 euroa hehtaarilta. Aiemmin tukea maksettiin korjatun puumäärän mukaan, nyt siis maksetaan kiinteää hehtaarikohtaista tukea.

Korjattu puumäärä on silti mitattava. Tuen saaminen nimittäin edellyttää, että pienpuuta kerätään maan etelä- ja keskiosissa vähintään 35 kiintokuutiota ja pohjoisessa Suomessa vähintään 25 kiintokuutiota hehtaarilta.

Muista tehdä rahoitushakemus etukäteen!

Kemera-lain uudistuttua myös tukien hakemiseen liittyvä byrokratia on joiltain osin muuttunut.

”Metsänomistajan on tärkeää muistaa, että esimerkiksi taimikon varhaishoidosta ja nuoren metsän hoidosta täytyy nyt tehdä etukäteen rahoitushakemus Metsäkeskukselle. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on tehty”, Arto Koistinen tähdentää.

Rahoitushakemus ja töiden toteutusilmoitus riittävät: näistä töistä (toisin kuin monista muista tuettavista työlajeista) toteuttamissuunnitelmia ei tarvitse hyväksyttää Metsäkeskuksella. Myöskään varsinaista rahoituspäätöstä rahoitushakemukseen ei tarvitse odottaa ennen töiden aloittamista. Tukien myöntämisestä päättää Metsäkeskus.

Etukäteishakemusvelvoite tarkoittaa kuitenkin lisää töitä sekä metsänomistajille että Metsäkeskukselle, sillä suuri osa kemera-tukia saavista työkohteista on juuri taimikon varhaishoitoa tai nuoren metsän hoitoa.

Rahoituksen maksatusta anotaan erikseen työn valmistuttua. Hakemuksen ja toteutusilmoituksen tekeminen ei automaattisesti merkitse, että saa tuen. Tuen ehtojen pitää täyttyä, ja niiden täyttymistä myös valvotaan.

Metsäkeskus ennakoi, että valtion säästölinja heijastuu kemera-tukiin. Metsäkeskus kertoo verkkosivuillaan, että hallitusohjelmassa metsätalouden rahoitusta on vähennetty 15 miljoonaa euroa.

Kaavaillut kemera-tukien muutokset vaikuttanevat tukitasoihin jo ensi vuonna.

Veronalaista tuloa

Kemera-tuet ovat metsänomistajalle veronalaista tuloa.

Tuet muuttuivat veronalaisiksi vuoden 2012 alusta. Samalla metsänomistajan menot, jotka kohdistuvat tuettavaan hankkeeseen, tulivat täysimääräisesti vähennyskelpoisiksi.

Esimerkiksi taimikon hoitotyöstä maksettu lasku on kokonaan vähennyskelpoinen, vaikka taimikon hoitoon olisi saatu kemera-tukea. Jos hankkeen menot ovat suuremmat kuin hankkeeseen myönnetty tuki, kemera-tuesta ei vähennysten jälkeen jää verotettavaa tuloa.

Metsätalouden tuet

  • Tuki taimikon varhaishoitoon
  • Tuki nuoren metsän hoitoon
  • Tuki pienpuun keräämiseen
  • Tuki juurikäävän torjuntaan (todennäköisesti poistuu)
  • Tuki metsäteihin
  • Tuki suometsän hoitoon
  • Tuki metsän terveyslannoitukseen
  • Ympäristötuki
  • Tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin

 Lisätietoja: Metsäkeskus 

 

Rahat, verot, työ & eläke, koti