veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Tutkimus: Liikunta lisää tyytyväisyyttä työssä – tunnelma työpaikoilla positiivisempi kuin ennen koronaa

Tutkimus: Liikunta lisää tyytyväisyyttä työssä – tunnelma työpaikoilla positiivisempi kuin ennen koronaa
29.4.2021

Usein liikkuvat työntekijät kokevat selvästi enemmän myönteisiä tunteita työarjessaan kuin vähän liikkuvat. He ovat myös tyytyväisempiä työpaikkaansa ja tuntevat työssään enemmän onnistumisen tunteita.

Tämä kävi ilmi Eezy Oyj:n teettämässä valtakunnallisessa Suomi työssä -tutkimuksesta, jossa tarkastellaan suomalaisten työarkea ja työpaikan ilmapiiriä yksilöiden tunnekokemusten näkökulmasta.

Aktiiviliikkujien, neljä kertaa viikossa tai enemmän liikkuvien, työarki on yhtä kiireistä kuin muillakin, mutta vähemmän stressaavaa. He kokevat työilmapiirin kannustavammaksi ja reilummaksi. Työarjessa tunnetaan enemmän innostuksen, arvostuksen ja yhteenkuuluvuuden tunteita, jopa luovuutta.

Kerran viikossa tai harvemmin liikkuvilla ahdistavat ja painostavat tunnekokemukset työpaikalla ovat yleisempiä. ”Vähän liikkuvat toivovat rentoutta ja kannustustavia kokemuksia”, vastaava tutkija Isa Merikallio sanoo.

Vastaajista reilu viidennes kertoi liikkuvansa vähintään neljä kertaa viikossa. Kaiken kaikkiaan liikunta-aktiivisuus kuitenkin laskee iän myötä. Vähän liikkuvassa ryhmässä korostuvat 25–34-vuotiaat yksityisellä sektorilla työskentelevät naiset.

Isa Merikallio pitää liikunnan ja myönteisten tunnekokemusten yhteyttä työelämän kannalta erittäin merkittävänä.

“Työilmapiiristä käyty keskustelu on yleisesti ottaen painottunut psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Vaikuttaa siltä, että keskustelusta on unohdettu ihmisen fyysinen perusta sekä fyysisen ja psyykkisen olemuspuolen vuorovaikutus. Keho ja tunteet kulkevat käsi kädessä.”

Merikallio toivookin, että liikunnan merkitystä arvioitaisiin työpaikoilla paitsi työkyvyn, erityisesti työviihtyvyyden ja työilmapiirin kehittämisen kannalta. 

Tutkimusta kommentoinut liikuntatieteen tohtori, dosentti Arja Uusitalo pitää tärkeänä, esimiehet tiedostavat liikunnan ja työhyvinvoinnin välisen yhteyden.

“Liikunnallista aktiviteetteja kannattaa ruokkia positiivisilla porkkanoilla: esimerkiksi tarjoamalla työajan sisällä mahdollisuuksia taukoliikuntaan. Liikunta vaikuttaa positiivisesti ihmisen työhyvinvointiin.”

Työstressi vähentynyt, ilmapiiri työpaikoilla parantunut

Suomalaisten keskimääräinen kokemus työarjesta ja työpaikan ilmapiiristä on muuttunut korona-aikana monilta osin positiivisemmaksi.

Työstressi on vähentynyt ja työilmapiiriä kuvataan myönteisemmin kuin helmikuussa 2020 tehdyssä kyselyssä. Kontrolli on vähentynyt ja tunnelma työarjessa on vapaampi. Lähes joka toinen suomalainen kokee onnistumisen tunteita työarjessaan päivittäin.

Myönteistä työilmapiiriä vastaajat kuvasivat huumorintajuiseksi ja joustavaksi. Kaikkein eniten työyhteisöissä on lisääntynyt kokemus kannustavasta ilmapiiristä (13 % -> 19 %) eli tunnekokemus, jota helmikuussa 2020 työarkeen toivottiin eniten lisää.

Työelämän asia- ja suorituskeskeisyys on edelleen tärkeää: lähes joka neljäs vastaaja kuvaa oman työpaikkansa ilmapiiriä tehokkaaksi ja asialliseksi. Vaikka työilmapiiriä leimaa edelleen tunnekokemus kiireestä ja stressistä, kumpaakin koetaan vähemmän kuin ennen koronaa. 

Nousevina työilmapiirin kuvaajina tulevat esiin etenkin arvostettu, iloinen ja innostunut, sekä toisaalta myös lannistava, rauhaton ja levoton. Eniten työarkeen kaivataan lisää kokemusta siitä, että asiat ovat järjestyksessä.  

Minna Petäinen

Online-kyselyyn vastasi 1 000 henkilöä helmikuussa 2021. Iältään vastaajat olivat 16–65-vuotiaita. Tiedot keräsi markkinointitutkimusyhtiö  Bilendi  ja tutkimuksesta vastasi ValueScout - ForceForGrowth Oy.

Rahat, verot, työ & eläke, koti