veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Myy yritys hallitusti

Myy yritys hallitusti
24.5.2017

Koittaako yrityksellesi lähivuosina aika vaihtaa omistajaa? Huolellinen kaupan suunnittelu auttaa vähentämään riskejä ja optimoimaan veroseuraamukset.

Yrityksen myyminen ei yleensä käy aivan kädenkäänteessä. Sen lisäksi, että täytyy löytää ostaja, joudutaan suunnittelemaan myös kaupan rakenne. Verosuunnitteluakaan ei kannata unohtaa. 

Kenelle yritys myydään?

Yrityskauppa toteutetaan usein eri tavalla ja erilaisten tavoitteiden valossa silloin, kun ostaja on täysin ulkopuolinen verrattuna tilanteeseen, jossa tehdään sukupolvenvaihdos lähipiiristä olevan henkilön kanssa.

Myytäessä yritys täysin ulkopuoliselle, pyritään kauppahinta yleensä maksimoimaan. Lähipiiriin myytäessä saatetaan kauppahinnasta antaa mielelläänkin alennusta. Tällöin voi myyjä toisaalta myös saada myyntitulon täysin verovapaasti.

Jos yritys lahjoitetaan tai myydään henkilölle, joka jo ennestään tuntee yrityksen hyvin, on luovutuksen tekninen toteutus helpompaa kuin jos ostaja on täysin ulkopuolinen. Ulkopuolinen ostaja yleensä edellyttää due diligence -tarkastuksen tekemistä, jotta yrityksen toimintaan ja esimerkiksi verotukseen liittyvät riskit saadaan selvitettyä.

Riskeihin ja vastuisiin varaudutaan yleensä myös kauppakirjan määräyksillä. Lähipiiriin kuuluva ostaja, joka jo tuntee yrityksen, edellyttää yleensä vähemmän ja suppeampia vakuutuksia kauppakirjaan kuin täysin ulkopuolinen ostaja. 

Sukupolvenvaihdoksesta huojennus

Jos ostaja on täysin ulkopuolinen, joudutaan kaupasta maksamaan normaalit luovutusvoiton verot.

Sen sijaan, jos yrittäjä myy avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden tai vähintään 10 prosenttia osakeyhtiön osakkeista riittävän läheiselle sukulaiselle ja osakkeet tai osuudet on omistettu vähintään 10 vuotta ennen luovutusta, on luovutusvoitto verovapaa. Riittävän läheisellä sukulaisella tarkoitetaan tässä yhteydessä myyjän rintaperillisiä tai sisaruksia, jotka voivat olla ostajina yksin tai yhdessä puolisoidensa kanssa.

Jos luovutus toteutetaan siten, että yhtiö hankkii omia osakkeitaan osakeomistuksesta luopuvilta osakkeenomistajilta, on kyseessä verollinen luovutus, vaikka yhtiön koko osakekanta päätyisi lähisukulaisten omistukseen. 

Esimerkki: yhtiö hankkii omia osakkeitaan

Isä ja kaksi lasta omistavat osakkeet. Yhtiö hankkii kaikki isän osakkeet, jolloin koko yhtiö jää lasten omistukseen. Isä maksaa mahdollisesta luovutusvoitostaan normaalisti pääomatuloveron. Luovutus olisi verovapaa vain, jos ostajina olisivat suoraan lapset ja muut verovapaan luovutuksen edellytykset täyttyisivät.

Yrityskauppa voidaan hinnoitella käypään hintaan tai ostajalle voidaan antaa alennusta: 

■ Kenelle tahansa ostajalle voidaan antaa vajaa 25 prosenttia alennusta käyvästä hinnasta ilman, että verottaja katsoo alennuksen verolliseksi lahjaksi myyjältä ostajalle. 

■ Jos kaupan kohteena on yritys ja ostajana liiketoiminnan jatkaja, voidaan kauppahintaa alentaa tavallista enemmän, tällöin riittää, että kauppahinta ylittää 50 prosenttia käyvästä arvosta. Kyseinen, normaalia suurempi vapaus hinnoittelussa perustuu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksiin ja huojennusten soveltuminen täytyy aina tutkia tapauskohtaisesti. 

Kaupan kohteen määrittely

Olennaista on määritellä, mitä myyjä myy ja mitä ostaja ostaa. On eri asia myydä osakeyhtiön osakkeita, henkilöyhtiön yhtiöosuus tai yrityksen liiketoiminta. Kaupan kohde ja rakenne vaikuttavat moneen asiaan, kuten siihen, kuka saa kauppahinnan ja kenen tulona se verotetaan.  

Jos yrittäjä haluaa eroon koko yrityksestä, tarjotaan yleensä ostettavaksi koko yhtiö eli osakeyhtiön osakkeet tai henkilöyhtiön yhtiöosuudet. Tällöin myyntitulo kertyy suoraan osakkaille ja he maksavat voitosta verot.

Mikäli kaupan kohteena on vain yrityksen liiketoimintaan liittyviä varallisuuseriä, kuten kalustoa, varastoa, asiakasrekisteri ja sopimuskanta, puhutaan liiketoiminta- eli substanssikaupasta.

Ostajat usein haluavat ostaa yritykseltä pelkän liiketoiminnan, jotta toiminnan vanhat vastuut jäisivät myyjäyritykselle. Liiketoimintakauppa on ostajalle myös usein verotuksellisesti edullisempi kuin osakekauppa.

Yhtiön purkaminen: liiketoimintakaupan jälkeen liiketoimintansa myynyt yhtiö jää vielä vanhoille osakkaille ja he joutuvat erikseen miettimään, mitä yhtiölle tehtäisiin. Tyypillistä on, että jos liiketoiminta myydään ja taseeseen jää vain rahaa tai muuta passiivista omaisuutta, niin yhtiö jollakin aikataululla puretaan, jotta varat saadaan siirrettyä osakkaille.

Yhtiön purkamisesta syntyvä voitto verotetaan osakkeenomistajien tulona luovutusvoiton verotusta koskevin säännöksin. Purkamisesta saattaa aiheutua veroseuraamuksia myös purettavalle osakeyhtiölle, mistä johtuen osakeyhtiön purkamisen veroseuraamukset on aina syytä selvittää tapauskohtaisesti erikseen sekä yhtiön että osakkaiden näkökulmasta.  

Veronäkökohtia

Jos kaupan kohteena on osakeyhtiön osakkeita tai henkilöyhtiön yhtiöosuus, kertyy kauppahinta suoraan osakkaille ja he ovat verovelvollisia heille syntyvästä luovutusvoitosta (tai -tappiosta). Verotuksen lopputulokseen vaikuttaa se, onko myyjä luonnollinen henkilö vai esimerkiksi osakeyhtiö. 

■ Jos myyjä on luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, voidaan luovutusvoitto laskea joko todellisen hankintamenon mukaan tai käyttämällä hankintameno-olettamaa. Luovutusvoitto verotetaan pääomatulona. 

■ Jos myyjä on osakeyhtiö, ei hankintameno-olettamaa ole mahdollista käyttää. Myyjäyhtiön verotettavaan tulokseen tuloutuu tällöin myyntihinnan ja osakkeista/yhtiöosuudesta maksetun hinnan (+ hankintamenoon mahdollisesti aktivoitujen muiden kulujen) erotus. Yhtiötä verotetaan aina yhteisöverokannalla.

Osakeyhtiöitä koskee erityinen mahdollisuus myydä elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita verovapaasti. Tämä tarkoittaa erityistä tilannetta, jossa emoyhtiö myy tytär- tai osakkuusyhtiön osakkeita tiettyjen laissa tarkemmin säädettyjen edellytysten täyttyessä. Kyseinen mahdollisuus perustuu elinkeinoverolain 6 b §:ään.

Jos kyseessä on liiketoimintakauppa, jossa myyjänä on yhtiö, saa myyjäyhtiö kauppahinnan itselleen ja yhtiön verotuksessa huomioidaan vähennyksenä kaupalla ostajalle siirtyneiden omaisuuserien hankintamenot (poistamattomat menojäännökset).

Kuten todettua, ostajat tyypillisesti suosivat liiketoimintakauppaa ostajalle syntyvien verovähennysoikeuksien vuoksi. 

Näin kaupan kohde vaikuttaa ostajana olevan yrityksen verotukseen 

Osakekauppa: Kun kaupan kohteena on osakkeita, ei ostaja saa tehdä niistä lainkaan vähennyksiä omistusaikanaan. Osake on arvopaperi, eikä arvopapereista voida tehdä verotuksessa edes arvonalennuspoistoja. Vasta kun ostaja itse aikanaan myy osakkeet edelleen, ostaja voi vähentää osakkeista maksamansa kauppahinnan sekä niistä maksetun varainsiirtoveron. 

Liiketoimintakauppa: Ostajan näkökulmasta kannattaa liiketoiminnan kauppakirjassa aina eritellä kauppahinnan kohdentuminen erilaisille omaisuuserille. Siltä osin kuin ostajalle siirtyy myyjältä käyttöomaisuutta, voi ostaja tehdä kaluston hankintamenosta normaalit menojäännöspoistot.

Jos kauppaan sisältyy vaihto-omaisuutta, voi ostaja vähentää varaston hankintamenon sitä mukaa kun omaisuutta myydään. Käytännössä vähennys tehdään tilikauden päätyttyä inventaariin perustuen varaston muutoskirjauksen kautta.

Siltä osin kuin kauppahinta ei kohdistu mihinkään konkreettiseen tase-erään, on kyse liikearvon eli goodwillin ostamisesta. Ostaja voi vähentää myös liikearvon hankintamenon. Vähennys tapahtuu tasapoistoina eli yhtä suurina vuotuisina poistoina enintään kymmenen vuoden aikana.   

Rakennejärjestelyillä voi vaikuttaa kaupan kohteeseen ja verotukseen

■ Jos kauppa toteutetaan liiketoimintakauppana, voidaan ostajan ja myyjän kesken sopia, että ostajalle siirtyy täsmälleen vain ne tase-erät, joita ostaja pitää tulevan toiminnan harjoittamisen kannalta keskeisinä. Vastaavasti myyjän on tällöin helppo jättää kaupan ulkopuolelle sellaiset omaisuuserät, joita ei kauppaan haluta sisällyttää. Tyypillisiä myyjäyritykseen jätettäviä eriä ovat kiinteistöt, muuta kuin ydinliiketoimintaa palvelevat sijoitukset sekä myyjän tarkoitusperiä palvelevat, henkilökohtaisten mieltymysten mukaan hankitut ajoneuvot. Myös käteiset ja muut likvidit varat jäävät yleensä ainakin pääosin myyjäyritykselle, jotta ostajan ei tarvitse ostaa rahaa rahalla. 

■ Kun myydään osakeyhtiön osakkeita tai henkilöyhtiön yhtiöosuuksia, kaupan kohteena olevan yrityksen tasetta voidaan järjestellä ennen osakkeiden tai osuuksien luovuttamista. Myyjänä oleville osakkaille voidaan siirtää ylimääräisiä rahavaroja ennen kauppaa esimerkiksi voitonjaon avulla. 

■ On myös mahdollista toteuttaa osakekauppa siten, että yhtiö hankkii vapaalla omalla pääomalla omia osakkeitaan ja loput osakkeet myydään ostajalle. Tällöin saadaan ostajan rahoitettavaksi tulevaa kauppahintaa alennettua, kun osa myyjille tulevasta vastikkeesta tulee yhtiöltä. 

■ Jos kaupan kohteena on avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuus, saatetaan yhtiömuoto muuttaa osakeyhtiöksi ennen luovutusta. Tällöin ostajasta ei tule henkilöyhtiön yhtiömiestä siihen liittyvine vastuineen. 

■ Joissakin tilanteissa saatetaan toiminta yhtiöittää eri yhtiöön ennen osakekaupan toteuttamista. Yhtiöittäminen voidaan toteuttaa siten, että osakeyhtiö jaetaan osakeyhtiölain mukaisella jakautumisella, jolloin kaupan kohteena on tietty jakautumisessa perustettu yhtiö ja myyjille edelleen jää jonkin yhtiön osakkeita. Tyypillistä on, että ostajalle luodaan jakautumisen avulla yhtiö, jonka taseessa on vain ydinliiketoiminnan varallisuus- ja velkaerät ja kaikki sijoitusluonteinen ja mahdollinen muu varallisuus jää myyjille jäävän yhtiön taseeseen.

Jakautuminen on toteutettavissa täysin ilman veroseuraamuksia, mikäli jakautumisessa noudatetaan elinkeinoverolain säännöksiä. Luonnollisesti, kun jakautumisen jälkeen myydään osakkeita, sovelletaan luovutukseen normaaleja luovutusvoiton säännöksiä, ellei kyse ole verovapaasta sukupolvenvaihdosluovutuksesta. 

■ Myytävä toiminta voidaan jakautumisen sijasta siirtää myyjänä olevan yhtiön tytäryhtiöön ja myydä . Tällöin kaupan kohteena ovat kyseisen tytäryhtiön osakkeet. Osakkeista saatava myyntitulo kertyy tällöin myyjänä olevalle yhtiölle. Yhtiöittäminen tytäryhtiöön voidaan tehdä elinkeinoverolain mukaisella liiketoimintasiirrolla, jolloin siirto on oikein toteutettuna täysin veroneutraali.

Osakeluovutus on tällöinkin normaalien säännösten mukaisesti verollinen, ellei luovutukseen sovellu käyttöomaisuusosakkeiden verovapaita luovutuksia koskeva säännöstö, jolloin edellytetään muun muassa, että myytävät osakkeet on omistettu vähintään yhden vuoden ajan ennen niiden luovuttamista. 

Kaupan jälkeen huomioon otettavat asiat

Joissakin tapauksissa ostaja edellyttää, että myyjä jää vielä kaupan jälkeenkin joksikin aikaa töihin myytyyn yritykseen opastamaan uusia omistajia alkuun. Tällöin on suositeltavaa, että työnteosta maksetaan käypä palkka. Muutoin on vaarana, että verottaja olettaa palkan sisältyneen osakkeiden tai yhtiöosuuden kauppahintaan, jolloin olisi kysymys kielletystä pyrkimyksestä muuttaa ansiotuloa pääomatuloksi.

Jos osakeyhtiö on myyty toiselle osakeyhtiölle, tulee ostajayhtiön pohdittavaksi usein kysymys siitä, pidetäänkö ostettu yritys jatkossa tytäryhtiönä vai olisiko tarkoituksenmukaista fuusioida yhtiöt keskenään hallinnon keventämiseksi. Jos yhtiöitä ei sulauteta ja ostetun yhtiön osakkeet katsotaan verotuksessa käyttöomaisuusosakkeiksi, saattaa olla mahdollista myydä ne myöhemmin verovapaasti. 

Yrityksen myyminen on monivaiheinen prosessi

Myyjän kannalta olennaista on löytää sopiva ostaja, jolta saadaan haluttu kauppahinta.

Joskus joudutaan tekemään kompromisseja kaupan rakenteen osalta ja joskus yritysrakennetta joudutaan muokkaamaan ennen luovutusta tai sen jälkihoitona.

Huolellinen yrityskaupan suunnittelu ja hyvän neuvonantajan valinta auttavat vähentämään riskejä ja optimoimaan veroseuraamukset.

Torsti Lakari

Asianajaja, VT, KTM Torsti Lakari johtaa Eversheds Asianajotoimisto Oy:n veroryhmää. Hän on erikoistunut yritysverotukseen, yritysten omistajanvaihdoksiin ja rakennejärjestelyihin sekä yhtiöoikeuteen.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.