veronmaksajat.fi

KOTI

Vuosi aikaa hakea henkivakuutuskorvausta – selvitä vakuutusyhtiöstä tarvittavat liitteet

Vuosi aikaa hakea henkivakuutuskorvausta – selvitä vakuutusyhtiöstä tarvittavat liitteet
13.4.2023

Kun läheinen kuolee, surun rinnalla on hoidettava käytännön asioita. Mikäli menehtyneellä on ollut voimassa oleva henkivakuutus, yksi huolehdittavista asioista saattaa olla henkivakuutuskorvauksen hakeminen.

Vakuutuskorvausta ei kuoleman tapahduttua makseta automaattisesti, sitä on erikseen haettava vakuutusyhtiöltä vuoden sisällä kuolemasta. Digi- ja väestötietovirasto toimittaa vakuutusyhtiöille tiedot menehtymisestä ja vakuutusyhtiöt ottavat yleensä yhteyttä läheisiin henkivakuutustapauksissa. Tämä kaikki saattaa kuitenkin viedä oman aikansa.

”Jos henkivakuutuksen olemassaolo on tiedossa, vakuutusyhtiöltä ei tarvitse jäädä odottamaan yhteydenottoa asiasta”, vakuutusasiantuntija Marjo Ylönen FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta opastaa.

Mikäli henkivakuutuksen olemassaolosta tai vakuutusyhtiöstä ei ole varmuutta, omaisten on otettava yhteyttä kaikkiin Suomessa henkivakuutusta tarjoaviin yhtiöihin. Keskitettyä rekisteriä, josta asia selviäisi, ei ole olemassa.

Kuolemantapauskorvaus voidaan maksaa myös tapaturma-, lainaturva- tai matkavakuutuksesta, mikäli näihin vakuutuksiin on liitetty kyseinen turva. 

Omat hakemukset liitteineen

Korvauksen hakemista selkiyttää, jos henkivakuutukseen määritetyt edunsaajat on merkitty vakuutussopimukseen nimillä ja henkilötunnuksilla.

Merkitsemistavalla on väliä siitä syystä, että mikäli sopimuksessa käytetään termiä “puoliso”, se viittaa vain aviopuolisoon tai rekisteröityyn kumppaniin. Näin esimerkiksi avopuolisoa tai uusperheen puolison lapsia ei automaattisesti lueta omaisiksi.

Vakuutusyhtiöstä kannattaa täsmentää, millaisia liitteitä hakemukseen vaaditaan. Jos edunsaajia on useampia, jokaisen on täytettävä oma korvaushakemus liitteineen. Yleensä tarvitaan vähintään jokaisen edunsaajan virkatodistus. Mikäli edunsaaja on vakuutetun sukulainen, virkatodistuksesta on käytävä ilmi sukulaisuussuhde.

Näin siinäkin tapauksessa, että edunsaajat on selkeästi nimetty vakuutussopimukseen. Virkatodistus auttaa tarvittaessa selvittämään verotuksen kannalta merkityksellistä sukulaisuussuhdetta. Jos kyse on vakuutusturvasta tapaturmaisen kuoleman varalta, edellytetään virkatodistuksen lisäksi yleensä myös kuolinsyytodistusta.

Vakuutus ajan tasalle  

”Vakuutuksen tekemiseen liittyvät seikat ovat olennaisia”, Ylönen korostaa. Henkivakuutus myönnetään terveysselvityksen perusteella, joten sen täyttämisessä tulee olla huolellinen ja rehellinen. Virheellisen tiedon antaminen saattaa johtaa vakuutuksen irtisanomiseen.”

Henkivakuutukseen kirjattujen edunsaajamääräysten tulee olla henkilön tahdon mukaiset ja sopimuksen tekijän on oltava oikeustoimikelpoinen.

Ylönen muistuttaa, että vakuutuksen edunsaajamääräys on ensisijainen testamenttiin verrattuna. ”Testamenttiin ei myöskään voi kirjata henkivakuutuksen edunsaajamääräystä.”

Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen muutokset ilmoitetaan kirjallisesti vakuutusyhtiölle.  Edunsaajamääräyksen tarkistaminen on paikallaan tehdä perhetilanteiden muuttuessa eli kun erotaan, puoliso vaihtuu, syntyy lapsia tai elämään tulee mukaan puolison lapsia, jotka vakuutuksenottaja haluaa nimetä edunsaajiksi.

Korvauksen suuruus riippuu vakuutussopimuksesta.

Korvauksen verotus määräytyy joko perintö- tai pääomatuloverotuksen mukaan, kuolleen ja korvauksen saajan sukulaissuhteen mukaan. Tarkemman ohjeistuksen saa Verohallinnolta.

Minna Hiidensaari

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti