veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Miten sijoitustoimintaa verotetaan osakeyhtiössä?

Miten sijoitustoimintaa verotetaan osakeyhtiössä?
30.3.2020

Osakeyhtiön vero on keveämpi kuin henkilön pääomatulovero. Lisäksi yhtiön verotettava tulo lasketaan eri tavalla kuin verotettava tulo henkilöverotuksessa.

Osakeyhtiön verotukseen sovelletaan elinkeinoverolakia ja henkilöiden verotukseen tuloverolakia. Vuodesta 2020 alkaen osakeyhtiöillä ei ole enää lainkaan sellaisia tuloja, joita verotettaisiin tuloverolain mukaan. 

Omaisuuslaji vaikuttaa verotukseen

Sijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön verotukseen vaikuttaa se, mihin omaisuuslajiin sen omistamat varat kuuluvat.

Arvopaperikauppaa aktiivisesti harjoittavien osakeyhtiöiden omistamat osakkeet kuuluvat pääsääntöisesti vaihto-omaisuuteen. Muita vaihtoehtoja ovat rahoitusomaisuus ja muun omaisuuden omaisuuslaji, johon kuuluu sellainen omaisuus, joka ei liity varsinaisen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.

Jos arvopaperit kuuluvat vaihto-omaisuuteen, yhtiö vähentää realisoitumattoman arvon laskun kuluna. Osakeyhtiössä siis vähennetään vaihto-omaisuuteen kuuluvien osakkeiden arvon alentuminen, vaikka osakkeita ei olisi vielä myyty.

Muissa omaisuuslajeissa osakkeen hankintameno on vähennyskelpoinen vain osakkeita myytäessä tai jos osakkeen arvo on lopullisesti menetetty esimerkiksi konkurssin vuoksi. Osakeyhtiölle syntyneet luovutustappiot ovat yleensä normaalisti vähennyskelpoisia elinkeinotuloista.

Jos osakkeet kuitenkin kuuluvat muun omaisuuden omaisuuslajiin, niiden luovutustappio on vähennyskelpoinen vain samaan omaisuuslajiin kuuluvista luovutusvoitoista myyntivuonna ja seuraavina viitenä vuonna. Tämä rajoitus ei koske yhtiön omistamia asunto-osakeyhtiön eikä keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita.

Osakeyhtiön saamat osinkotulot

Kun vertaillaan yhtiön saamien noteerattujen yhtiöiden osinkotulojen ja henkilökohtaisesti saatujen osinkojen verotusta, yhtiön kautta sijoittaminen näyttää edullisemmalta, jos ei huomioida osakkaan omaa verotusta.

Osakeyhtiön pörssiyhtiöstä saama osinko on sille kokonaan veronalaista tuloa, jos yhtiön omistus osinkoa jakaneesta pörssiyhtiöstä jää alle 10 prosentin, kuten asia yleensä on. Veroa osakeyhtiö maksaa 20 prosenttia.

Henkilökohtaisesti omistetun osakkeen perusteella saadusta pörssiyhtiön osingosta on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia. Veronalaisesta määrästä maksetaan veroa 30–34 prosenttia, vero koko osingosta laskettuna on 25,5–28,9 prosenttia

Jos otetaan huomioon lisäksi ne verot, jotka henkilöosakas joutuu maksamaan sijoitusyhtiöltä saamistaan osingoista, yhtiön ja osakkaan vero yhteensä onyleensä vähintään 26 prosenttia yhtiön saamasta osingosta. Näin on, jos oletetaan, että jaetusta osingosta on veronalaista pääomatuloa 25 prosenttia ja siitä maksetaan veroa 30 prosenttia.

Osakeyhtiön saamat vuokratulot

Jos osakeyhtiö omistaa huoneiston ja vuokraa sitä, vuokratulot ovat luonnollisesti osakeyhtiön tuloja. Niistä yhtiö maksaa veroa 20 prosenttia.

Tulo on normaalia elinkeinotoiminnan tuloa ja vuokraustoimintaan kohdistuvat menot voi vähentää kaikista elinkeinotoiminnan tuloista. Tällä on merkitystä, jos yhtiö harjoittaa vuokrauksen lisäksi elinkeinotoimintaa. Vuodesta 2020 alkaen vuokratulot siis eivät enää ole eri tulolähteessä kuin varsinainen elinkeinotoiminta, vaan ne verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Tällä on merkitystä mm. tappioiden vähentämisen kannalta.

Jos verrataan osakeyhtiön saamien vuokratulojen verotusta siihen, että osakas vuokraisi huoneiston omissa nimissään, kannattaa vertailussa huomioida yhtiön verojen lisäksi myös ne osakkaan verot, jotka hän joutuu maksamaan yhtiön jakaessa varoja osakkaalle.

Osakkaan verotukseen vaikuttaa mm. yhtiön nettovarallisuuden määrä, koska siitä lasketaan osakkeen matemaattinen arvo. Kun matemaattista arvoa lasketaan, huoneisto-osakkeet arvostetaan yleensä hankintahintaan. Jos oletetaan, että osinko verotetaan niin, että siitä on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa, vuokratuloista osakas ja yhtiö maksaisivat yhteensä veroja 26 prosenttia. Jos osinko olisikin ansiotuloa, vero voi olla jopa 50 prosenttia, kun huomioidaan sekä yhtiön että osakkaan verot.

Verrattuna siihen, että vuokratulot olisivat osakkaan henkilökohtaista tuloa, yhtiön kautta vuokraaminen johtaa edullisempaan verotukseen silloin, jos yhtiön jakama osinko verotetaan pääomatulona niin, että siitä on veronalaista 25 prosenttia.

Yhtiö ei voi käyttää hankintameno-olettamaa

Kun tulee aika realisoida yhtiön nimiin hankittu huoneisto, kannattaa huomata, että osakeyhtiö ei voi vähentää voiton laskennassa kaavamaista hankintamenoa eli hankintameno-olettamaa.  

Henkilöverotuksessa hankintameno-olettamia on kaksi: 20 prosenttia ja 40 prosenttia. Kaavamainen hankintameno, joka vähennetään myyntihinnasta, korvaa luovutusvoiton laskennassa todellisen hankintamenon, jos voitto jää näin pienemmäksi.

Hankintameno-olettamalla on henkilöverotuksessa merkitystä erityisesti silloin, kun myydään vähintään 10 vuotta omistettua omaisuutta ja omaisuuden arvo on noussut niin paljon, että oikea hankintameno on alle 40 prosenttia myyntihinnasta.

Jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta tai pidempään, hankintameno-olettamaa käyttäen luovutusvoitto on siis enintään 60 prosenttia myyntihinnasta. Kun siitä menee pääomatuloveroa 30–34 prosenttia, koko myyntihinnasta laskettuna vero jää 18–20,4 prosenttiin.

Vertailun vuoksi: osakeyhtiön omistamana voitosta (ei siis myyntihinnasta) menevä vero on 20 prosenttia. Vaikka yhtiö ei voi käyttää luovutusvoiton laskemisessa hankintameno-olettamaa, verotus ei ole kireämpää kuin henkilöverotuksessa. Lopputulos voi kuitenkin olla toinen, jos tarkasteluun otetaan mukaan osakkaan verot osingosta, jonka yhtiö jakaa luovutusvoitosta syntyneistä voittovaroistaan.

SIJOITUKSET YHTIÖÖN VAI ITSELLE? Lue maaliskuun 2020 Taloustaidosta artikkeli Sijoitukset yhtiöön vai itselle? Voit lukea jutun näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelumme käyttäjäksi.

Päivi Kaari 

Kirjoittaja on johtava verojuristi Veronmaksajain Keskusliitossa 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti