veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Bloggaaja ja tubettaja: muista verot!

Bloggaaja ja tubettaja: muista verot!
3.12.2019

Somessa ansaitsevat ovat velvollisia maksamaan veroja tuloistaan kuten muutkin. Rahapalkkioiden lisäksi veronalaisia voivat olla myös palkkioina saadut tuotteet, palvelut tai alennukset.

Bloggaajan ja tubettajan veronalaisia tuloja ovat rahana saatujen palkkioiden lisäksi esimerkiksi tavarana, palveluna tai lahjakorttina saadut palkkiot. Rahanarvoinen etu voi olla myös alennus jonkin tuotteen hinnasta. Joskus esimerkiksi tubettajat saavat palkkioksi vain esittelemiään tuotteita, mutta yhä useammalle mainossopimuksista maksetaan selvää rahaa.

Laista sinällään ei löydy bloggaajia ja tubettajia koskevia erityissääntöjä. Kaikki rahanarvoiset edut, jotka saadaan korvaukseksi esimerkiksi mainostajilta, ovat veronalaista tuloa. Ongelmia voi tulla kuitenkin siinä, milloin on kyse pikemminkin tuotenäytteestä, jota tarvitaan esimerkiksi blogin kirjoittamiseen, kuin rahanarvoisesta edusta.

Verohallinnon bloggauksesta antama ohje antaa vastauksia joihinkin tulkintatilanteisiin. Verohallinto julkaisi keväällä 2014 ohjeen nimeltä Blogikirjoituksista saatujen korvausten ja etujen verotus. Ohje soveltuu myös tubettajiin. Tietoa löytyy myös Verohallinnon nuorille suunnatusta vero-opetussivustosta verokampus.fi.

Verohallinnon kannanoton mukaan bloggaajan saamat tavanomaiset mainoslahjat eivät ole veronalaista tuloa, muut saadut tavarat ja edut ovat.

Tavanomaisia mainoslahjoja ovat esimerkiksi arvoltaan vähäiset tuotteet ja tuotenäytteet, joissa on yrityksen logo ja joita tyypillisesti jaetaan asiakkaille tai muille sidosryhmille mainostarkoituksessa ja joita ei voi helposti muuttaa rahaksi. Se, mikä on vähäarvoinen, ei riipu saajan omasta tulotasosta.

Selvää on, että tavara tai etu, joka on sovittu annettavaksi vastikkeena jutun tai videon tekemisestä, on aina veronalaista tuloa. Tämä koskee Verohallinnon mukaan myös tavanomaista mainoslahjaa. 

Tuotetestausta vai veronalaista tuloa?

Muiden kuin palkkioksi annettujen tavaroiden verottaminen on sen sijaan tulkinnallinen asia. Milloin on kyse tuotteiden testauksesta, jota ilman juttu tai video ei synny, milloin veronalaisesta tulosta? Entä jos tuote, joka ei ole mainoslahja, lähetetään bloggaajalle tai tubettajalle ilman, että asiasta on sovittu?

Jos bloggaajalle tai tubettajalle annetaan tuotteita testattavaksi jutun kirjoittamista tai videon tekoa varten, vähäarvoisia tuotteita ei ilmeisesti pidetä veronalaisena tulona.

Sen sijaan esimerkiksi arvokkaammat käyttötavarat voivat olla veronalaista tuloa, vaikka ne olisi saatu juttua varten.

Jos blogikirjoittaja esimerkiksi ottaa vastaan kodinkoneen, sen arvo on käsitykseni mukaan veronalaista tuloa, vaikka sitä ei olisi nimenomaan sovittu annettavaksi vastineeksi blogikirjoituksesta. Kodinkone ei ole vähäarvoinen mainoslahja, ja sen voi lisäksi muuttaa helposti rahaksi, joten se verotettaisiin tulona, vaikka bloggaaja ei tuotetta tarvitsisi. 

Tuotteet arvostetaan käypään hintaan

Jos palkkio saadaan muuna kuin rahana, verotusta varten tuotteelle pitää löytyä arvo euroina. Lähtökohtana on tuotteen käypä hinta.

Käypänä hintana pidetään vastaavan tuotteen kuluttajahintaa eli sitä hintaa, minkä bloggari olisi joutunut tuotteesta maksamaan. 

Palkkiot, palkat ja luontoisedut ilmoitettava

Bloggaajalla ja tubettajalla on tietysti velvollisuus ilmoittaa veronalaiset tulonsa veroilmoituksella Omaverossa.

Palkkion tai palkan maksajien tulee niin ikään ilmoittaa tulorekisterissä bloggaajalle maksamansa palkkiot että annetut luontoisedut, kuten veronalaiset tavarapalkkiot. Nämä tiedot siirtyvät automaattisesti bloggaajan esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos tuloista puuttuu jotain, bloggaaja lisää puuttuvat tiedot Omaverossa.

Verotus toimitetaan karkeasti siten, että vuoden aikana saadut tulot lasketaan yhteen, tuloista vähennetään tulonhankkimiskulut ja muut vähennykset ja verot lasketetaan näin saadusta erotuksesta.

Jos bloggaajalle ja tubettajalle maksetaan toiminnasta palkkaa, verotuksessa tehdään viran puolesta tulonhankkimisvähennys, joka on palkkatulon suuruinen, kuitenkin enintään 750 euroa. Tämä tarkoittaa, että bloggaajalle aiheutuneet tulonhankkimiskulut alentavat veroja vain, jos ne ylittävät tuon summan.   

Jos toiminta on harrastuksen luonteista, tappiota ei voi vähentää verotuksessa muista tuloista, kuten esimerkiksi päätoimen palkkatulosta tai eläketulosta.

Tappio tarkoittaa, että vuoden menot ovat vuoden tuloja suuremmat. Bloggaamisesta aiheutunut edellisen vuoden tappio voidaan kuitenkin vähentää seuraavan vuoden verotuksessa bloggaamistoiminnasta saaduista tuloista. 

Palkkaa vai työkorvausta?

Verohallinnon bloggaamista koskevassa ohjeessa kerrotaan esimerkein siitä, milloin bloggaajan tulo on palkkaa, milloin työkorvausta tai tekijänoikeuskorvausta, jota verotuksessa sanotaan käyttökorvaukseksi.

Palkkana pidetään verotuksessa korvausta, joka saadaan työsuhteessa. Työkorvauksella puolestaan tarkoitetaan työstä maksettua korvausta silloin, kun tekijän ja maksajan välillä ei ole olemassa työsuhdetta. Työkorvaus voidaan maksaa sekä henkilölle että yhtiölle. Henkilöllä voi olla toimintaa varten toiminimi, jolloin häntä pidetään ammatinharjoittajana ja tulot ja menot ilmoitetaan ammatinharjoittajan veroilmoituksella.

Bloggaajan ja tubettajan saamat palkat, käyttökorvaukset tai työkorvaukset ovat käytännössä kaikki ansiotuloa. Tulosta menevät verot ovat kaikissa tapauksissa lähes samat, jos toimintaa varten ei ole perustettu osakeyhtiötä.

Jos osakeyhtiö on perustettu, saadut tulot ovat yhtiön tuloa ja bloggaajan tai tubettajan tuloa ovat oman yhtiön maksama palkka ja osinko.

Jos saatu korvaus on palkkaa eli saatu työsuhteessa, sitä ei voi laskuttaa osakeyhtiölle, vaan tulo on bloggaajan tai tubettajan palkkatuloa.  

HUOMAA! Arvonlisävero koskee kaikkia yrittäjiä

  • Pääsääntöisesti kaikki tavaroiden ja palveluiden myynti on arvonlisäverollista. Arvonlisäverotus voi koskea siten myös bloggaajaa sekä tubettajaa.
  • Verohallinnon sivuilta löytyy ohje bloggaajan arvonlisäverotuksesta. Jos bloggaaja kirjoittaa esimerkiksi jonkin yrityksen tuotteista ja saa siitä palkkion rahana tai tavarana, bloggaaja myy yritykselle mainos- tai markkinointipalvelua. Myynti on arvonlisäverollista.
  • Jos bloggaajan liikevaihto on enintään 10 000 euron tilikaudessa, hänen ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eikä maksaa arvonlisäveroa. Rekisteröityminen kuitenkin kannattaa erityisesti, jos asiakkaat ovat yrityksiä.
  • Jos toimitaan työsuhteessa, työ on aina arvonlisäverosta vapaata. Sama koskee esimerkiksi bloggaajan saamia tekijänoikeuskorvauksia blogikirjoituksista.
  • Arvonlisäverovelvollisuus ratkeaa siis sekä liikevaihdon että myytävän palvelun luonteen perusteella eikä siihen vaikuta, missä yritysmuodossa laskuttaja toimii. 

MUISTA! Tavara tai etu, joka on sovittu annettavaksi vastikkeena jutun tai videon tekemisestä, on aina veronalaista tuloa.  

Päivi Kaari

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi

Artikkeli on julkistu ensimmäisen kerran 1.5.2018. Artikkeli on päivitetty 2.12.2019.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti