veronmaksajat.fi

NUORET JA RAHA

Mitä asioita nuori arvostaa kotikunnassaan? Tutkimus havaitsi selvän eron nuorten ja muiden ikäryhmien välillä

Mitä asioita nuori arvostaa kotikunnassaan? Tutkimus havaitsi selvän eron nuorten ja muiden ikäryhmien välillä
25.5.2021

18–29-vuotiaat kuntalaiset arvostavat kotikunnassaan tai -kaupungissaan erityisesti hyviä palveluita, hyvää asuinympäristöä sekä turvallisuutta, selviää Kuntalaistutkimus 2020:sta. Kuntapolitiikka kiinnostaa vain harvoja nuoria aikuisia, silti 58 prosenttia kertoi äänestävänsä kesäkuun kuntavaaleissa.

Mitkä kolme asiaa ovat kaikkein tärkeimpiä kotikunnassa tai -kaupungissa? Nuorten vastaukset poikkeavat joiltain osin selvästi muista ikäryhmistä, selviää tuoreesta Kuntalaistutkimus 2020:sta. 

Sekä nuoret että vanhemmat ikäryhmät arvostavat hyviä palveluita ja hyvää asuinympäristöä kotikunnassaan. Tärkeimpien tekijöiden listalla kärkikolmikkoon yltää nuorilla turvallisuuden kaipuu selvästi useammin kuin muissa ikäryhmissä. 47 prosenttia 18–29-vuotiaista nosti turvallisuuden yhdeksi kaikkein tärkeimmistä tekijöistä hyvässä kotikunnassa.

Sen sijaan luonnonläheisyyttä nuoret arvostivat muita ikäryhmiä harvemmin. 36 prosenttia nuorista nosti luonnonläheisyyden tärkeimmäksi tekijäksi kotikunnassa, kun vastaavasti kaiken ikäisistä kuntalaisista 46 prosenttia katsoi luonnonläheisyyden olevan tärkein tekijä.

”Hieman yleistäen voidaan todeta, että nuorille hyvin saavutettavat ja toimivat palvelut ovat tärkeämpiä kuin luonnon saavutettavuus”, arvioi Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom

Nuoret naiset arvostavat turvallisuutta miehiä useammin

18–29-vuotiaiden naisten ja miesten arvostuksissa on eroja. Nuoret naiset arvostavat kotikunnassaan miehiä selvästi enemmän turvallisuutta ja jonkin verran enemmän myös hyviä palveluja, luonnonläheisyyttä, hyviä liikenneyhteyksiä sekä perhettä ja muita läheisiä. 

Nuoret miehet sen sijaan korostavat naisia selvästi enemmän hyvää asuinympäristöä, hyviä toimeentulomahdollisuuksia ja hyvää asuntoa.

Nuoret tyytyväisiä muun muassa kirjasto- ja liikuntapalveluihin

18–29-vuotiaat ovat pikemminkin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä kuntansa palveluihin. 

Kaikista tyytyväisimpiä vastaajat olivat kirjastopalveluihin, liikuntapalveluihin, äitiys- ja lastenneuvolaan sekä kulttuuripalveluihin. Myös jätehuoltoon ja lukiopalveluihin nuoret ovat tyytyväisiä. 

Kuntapolitiikka kiinnostaa vain harvoja nuoria

Nuorista vain 15 prosenttia on kiinnostunut oman kuntansa kuntapolitiikasta. Miehet ovat hieman naisia kiinnostuneempia – vastanneista 18 prosenttia ilmaisi kiinnostustaan kuntapolitiikkaan. Vastaavasti vain 13 prosenttia nuorista naisista on kiinnostunut oman kuntansa kuntapolitiikasta. 

”Vaikka tutkimukseen vastanneista kuntalaisista kokonaisuudessaankin vain noin 33 prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut kuntapolitiikasta, on nuorten vähäinen kiinnostus varsin huolestuttava ilmiö. Tutkimusten mukaan kiinnostus on vuosien saatossa jopa vähentynyt ja on nyt alimmillaan 16 vuoteen. Nuorille kuntapolitiikka voi herkästi jäädä kaukaiseksi, vaikka vaikutukset käytännön arkeen ovat hyvin konkreettiset”, Pekola-Sjöblom sanoo.

Nuorin ikäluokka myös seuraa kunnan toimintaa ja päätöksentekoa selvästi vähemmän kuin vanhemmat ikäluokat. Paikalliset sanomalehdet, ilmaisjakelulehdet tai vastaavat ovat yleisin seurantakanava myös 18–29-vuotiaille. 

58 prosenttia nuorista aikoo äänestää kuntavaaleissa

Vaikka kiinnostus kuntapolitiikkaan on vähäistä, 61 prosenttia nuorista pitää kuntavaaleissa äänestämistä tärkeimpänä keinona vaikuttaa oman kunnan asioihin. Tutkimukseen osallistuneista nuorista 58 prosenttia ilmoitti aikeestaan äänestää tulevissa kuntavaaleissa. 

Vain noin 7 prosenttia olisi valmis harkitsemaan asettumista kuntavaaliehdokkaaksi, mutta 30 prosenttia olisi halukas vähintään harkitsemaan kunnallisen luottamustehtävän vastaanottamista.

Kuntalaistutkimus 2020 
Kuntaliiton kyselyyn vastasi viime keväänä yli 10 000 suomalaista. Kyselyyn vastanneista 18–29-vuotiaita oli yhteensä 1 023 henkilöä 43 eri kunnasta.

3 tärkeintä asiaa hyvässä kotikunnassa/ -kaupungissa

Lähde: Kuntalaistutkimus 2020/ Kuntaliitto 

Kuntavaalit 2021 – tiesitkö, että…
- Kuntavaalien vaalipäivä on13.6.2021 – vaalipäivää siirrettiin poikkeuksellisesti kesäkuulle koronapandemian takia.
- Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.– 8.6.2021.
- Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2021 alussa Manner-Suomessa oli 293 ja Ahvenanmaalla 16 kuntaa.
- Viime kuntavaaleissa (2017) läpipäässeet kunnanvaltuutetut olivat keskimäärin 50-vuotiaita. Naisia heistä oli noin 39 prosenttia. 18-29-vuotiaiden osuus valituista valtuutetuista oli selvästi vähäisempi kuin ehdokkaiden osuus.
- Kuntavaalien 2017 äänestysaktiivisuus oli 58,8 prosenttia. Suurimmat puolueet olivat kokoomus, SDP ja keskusta.

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti