veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Verotus Sipilän hallituksen ohjelmassa

Verotus Sipilän hallituksen ohjelmassa
1.6.2015

Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa esitetään vaalikaudelle kuusi verotuksen kärkitavoitetta:

 1. Verotus kannustaa tekemään työtä, yrittämään, työllistämään, ottamaan riskiä, omistamaan, investoimaan ja sijoittamaan Suomessa. Kokonaisveroaste ei nouse vaalikauden aikana.

 2. Verotus on ennakoitavaa ja johdonmukaista. Verotuksen yleislinjasta sovitaan vaalikauden alussa ja vältetään epävarmuutta aiheuttavia linjanmuutoksia vaalikauden aikana.

 3. Verotuksen keventämisen painopiste on pieni- ja keskituloisissa. Kannustinloukkuja puretaan. Palkkatulojen verotus ei millään tulotasolla kiristy.

 4. Verotusta kehitetään niin, että yrittäminen, omistaminen ja investoiminen ovat nykyistä kannattavampaa. Verotuksen rakenne tukee Suomen kilpailukykyä ja hallituksen asettamia kärkitavoitteita. Verotuksen painopistettä siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin.

 5. Verotuksen perusperiaate on laaja veropohja, matalat verokannat. Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisen veronkierron estämiseksi.
 6. Verotusmenettelyt ovat asiakaslähtöisiä ottaen huomioon verotuksen johdonmukaisuuden, ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden sekä tietojen saannin.

Näiden pohjalta ohjelmassa esitetään euromääräiset suunnitelmat työn verotuksesta, yritysverotuksesta ja omistamisen verotuksesta, liikenneverouudistuksesta sekä verotuottojen lisäämisestä. Lisäksi luetellaan joukko selvitettäväksi tulevia asioita.

Mikäli työmarkkinajärjestöjen kanssa saadaan solmituksi ns. yhteiskuntasopimus, hallitus lupaa keventää tuloverotusta vielä yhdellä lisämiljardilla. Jos sopimusta ei synny, luvassa on 450 miljoonan lisäkiristykset veroihin.

Työn verotus

Kohde Milj. euroa
Jotta työn verotus ei kiristy, tehdään
ansiotuloverotukseen ansiotason nousua
ja/tai inflaatiota vastaavat tarkistukset vuosittain.    
-180
(v. 2016 taso)
Korotetaan työtulovähennystä, kohdistuu
pieni- ja keskituloisille. 
-450
Parannetaan kotitalousvähennystä korvausastetta
korottamalla ja sisällyttämällä kotitalousvähennyksen
piiriin soveltuvat ikääntyneiden hoitopalvelut.  
-30
Solidaarisuusvero jatkuu vaalikauden loppuun asti. +65

Yksityishenkilöiden  korkeakouluille
annettavien lahjoitusten verovähennysoikeus
500 000 euroon asti, lahjoituksen alaraja 850 euroa.

-5
Maltillisten palkkaratkaisujen tukemiseksi
varaudutaan ansiotuloverotuksen lisäkevennyksiin.
Kevennykset koskevat kaikkia tuloluokkia
ja eläkeläisiä, pieni- ja keskituloisia painottaen. 
(-1 mrd.,
ehdollinen)

 Yritysverotus ja omistamisen verotus

Kohde Milj. euroa
Yhteisöveron taso pidetään kilpailukykyisenä.            
Muutetaan tappioiden vähentämisoikeutta siten,
että tulolähteen tappiot voi osake- yhtiössä vähentää
muiden tulolähteiden tulosta.    
 -10
Otetaan käyttöön 5 % yrittäjävähennys  liikkeen-
ja  ammatinharjoittajille,  maa-, metsä- ja porotalouden
harjoittajille sekä elinkeino- ja verotusyhtymille. 
-130
Edistetään sukupolvenvaihdoksia perintöveroa
keventäen ja arvioidaan muut kehittämistarpeet.   
-40
Helpotetaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia
ja/tai parannetaan metsävähennystä.  
-20
Otetaan käyttöön pienten yritysten
maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys.     
 
Siirretään kaivostoiminta takaisin
sähköveroluokka II:een sekä
energiaveroleikkurin piiriin. 
-27
Poistetaan varainsiirtovero tilanteissa, joissa liikkeen-
tai ammatinharjoittaja tai maa- ja metsätaloudenharjoittaja
siirtää omaisuutta henkilö- tai osakeyhtiöön yritysmuodon
muutoksessa. Vero-osasto selvittää neutraliteetin vaatimukset. 
 
Muutetaan omaisuuden luovutuksessa syntynyt
tappio vähennyskelpoiseksi pääomatuloista tietyin
rajoituksin.     
 
Muutetaan osakkeiden luovutusvoittoveroa ja tuloverotusta
siten, että listaamattomien työnantajayhtiöiden osakkeiden
tai osakeoptioiden luovuttaminen avainhenkilöille on tietyin
reunaehdoin mahdollista pääomasijoittajaa alemmalla
arvostuksella ilman veroseuraamuksia.
 

Liikenneverouudistus

Kohde Milj. euroa
Autoveroa lasketaan pienipäästöisiä autoja suosien
hallituskauden aikana niin, että verotuottovaikutus
on vuoden 2019 tasolla noin 200 milj. euroa.
Toimenpide suoritetaan useissa osissa
markkinahäiriöiden välttämiseksi.
-200
Kiristetään ajoneuvoveroa     +100
Asetetaan vuotuinen vero rekisteröidyille
veneille ja moottoriajoneuvoille. 
+50
Otetaan käyttöön raskaan liikenteen tienkäyttömaksu
(Vinjetti). Kustannus kompensoidaan ammattiliikenteelle
EU-maksimin mukaisesti.  
 
Jatketaan  rataveron  väliaikaista  poistoa  ja 
väylämaksujen  puolitusta 1 vuodella.
-55             

Verotuottojen lisääminen

Kohde Milj. euroa
Verotuksen painopistettä siirretään työn
ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaverotukseen.
 
Pienennetään   asuntolainojen  korkovähennysoikeutta
nopeutetussa  aikataulussa siten, että alenema on
10 %-yksikköä vuodessa. Vähennys 2016 on 55%,
2017 45%, 2018 35% ja 2019 25%.
+150
Korotetaan maltillisesti kiinteistöveron ala- ja ylärajoja.   +100
Korotetaan lämmityksen ja työkoneiden
käyttämien polttoaineiden veron CO2-komponenttia.   
+75
Ohjataan yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa
vähäpäästöisemmäksi CO2-veron alennuksen
poistamisella portaittain. VM ja TEM valmistelevat
mallin ja aikataulun.
+90
Korotetaan jäteveroa. Jätteenpolttoa ei aseteta verolle.  +5
Korotetaan tupakkaveroa asteittain.     +270
Korotetaan makeisveroa ja laajennetaan veropohjaa
kilpailuvaikutukset ja valtiontukisäädökset huomioon ottaen.
 
Tarkistetaan alkoholiveroa, mikäli Viron korotukset
antavat siihen mahdollisuuden. 
 
Tiivistetään yritysveropohjaa ja torjutaan harmaata
taloutta aktiivisesti kansainvälinen toimintaympäristö
ja Suomen kilpailukyky huomioiden. Tavoitteena
+150 milj. euron verotuottojen lisäys. 
+150
Otetaan käyttöön määräaikainen aktiivinen
katuminen VM:n valmistelun pohjalta. 
 

Selvitettäväksi asetettavat veromuutokset

 • Vaikutetaan EU:ssa, jotta arvonlisäverodirektiivi mahdollistaisi alennetun verokannan soveltamisen myös digitaalisiin sisältöihin.

 • Selvitetään yrityksen verotettavasta tulosta tehtävä varaus investointien edistämiseksi.

 • Selvitetään pörssilistautumisten edistämiseksi First North -kauppapaikalle listautuville  yrityksille mahdollisuus säilyttää osinkoverotuksessa listaamattomien yhtiöiden verotuksellinen asema.
 • Selvitetään kertamaksuisen lisäeläkkeen verokohtelu.

 • Selvitetään tekijänoikeustulojen ohjaamisen tekeminen yritykseen verotuksellisesti kannustavammaksi.

 • Selvitetään säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu.

 • Selvitetään pienten osinkotulojen verovapaus 500 euroon asti.

 • Tehdään selvitys pääomatuloverotuksesta, omaisuuden verotuksesta sekä eri sijoitusmuotojen verokohtelusta vaalikauden aikana. 

Muita linjauksia

 • Hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.

 • Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi, verovelvollisten oikeusturvan ja tiedonsaannin parantamiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi hallitus toteuttaa Verohallinnon kantamia veroja koskevat uudistukset, joilla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää. Lisäksi edistetään sähköisiä toimintatapoja ja verotuksen reaaliaikaistamista.

 • Siirretään valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus hallitusti Verohallinnon hoidettavaksi kustannus- ja resurssihyötyjen saavuttamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan pienentämiseksi. Selvitetään edellytykset siirtää myös Liikenteen turvallisuusviraston tehtäviin kuuluva ajoneuvoverotus Verohallintoon. 

Jos yhteiskuntasopimusta ei synny?

Jätetään tekemättä tuloverotuksen
inflaatiotarkistus vuonna 2018  
+234
Sähköveron korotus   +60
Väylämaksujen puolituksen peruminen
ja rataveron palauttaminen vuonna 2018
+55
Asuntolainojen korkovähennysoikeuden
poistaminen 
+100
Alkoholi- ja tupakka- ja
makeisverotuksen lisäkiristys                       
+ 60
Edellä ehdollisena esitetty 1 mrd:n 
lisäkevennys ansiotuloverotukseen ei toteudu  
(+1 mrd.)

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti