veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Miehistyvä köyhyys?

Susan Kuivalainen

Köyhyyden naisistuminen on ilmiönä tunnettu pitkään. Suomessa iäkkäiden naisten pienituloisuus on selvästi yleisempää kuin miesten ja selvästi yleisempää kuin muissa EU-maissa. Miltei 30 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä naisista oli pienituloisia vuonna 2012. Miehistä pienituloisia oli 15 prosenttia. Vanhimmissa ikäryhmissä köyhyys onkin vahvimmin sukupuolittunutta.  

Ero iäkkäiden naisten ja miesten pienituloisuudessa on huomattavasti kaventunut. 1990-luvun puolivälissä iäkkäiden naisten pienituloisuusaste oli 23 ollen yli viisinkertainen miehiin verrattuna. Iäkkäiden miesten pienituloisuus on parin viime vuosikymmenen aikana kasvanut siis naisia nopeammin. Köyhyys on ukkoistumassa.

Myös täyden kansaneläkkeen ja takuueläkkeen saajien tarkastelussa näkyy miesten, etenkin työikäisten miesten, kasvanut osuus. Takuueläkkeen saanti nuorella iällä tarkoittaa monelle takuuvarmasti pienituloisuutta myös vanhempana.  

Tutkittua tietoa muutosta selittävistä tekijöistä ei toistaiseksi ole. Johtuuko kehitys naisten lisääntyneestä osallistumista työmarkkinoille, 1990-luvun laman työttömyydestä, kotitalouden rakenteen muutoksista vai miesten eliniän naisia nopeammasta kasvusta vai jostain muusta? 

Kiintoisaa on myös se, että Eurostatin tiedot vuodelta 2012 osoittavat, että Suomessa ainoastaan yli 64-vuotiaat naiset ovat miehiä useammin pienituloisia. Suomi poikkeaa EU-maiden keskimääräisestä tasosta, sillä useimmissa EU-maissa pienituloisuus koskettaa ikään katsomatta yleisemmin naisia kuin miehiä.  Aihe vaatisi selvästi jatkotarkasteluja. 

***

Tulonjakotutkimuksessa tuloja mitataan perinteisesti kotitalouden tuloina. Miehen ja naisen muodostamassa kotitaloudessa sukupuolten välistä eroa pienituloisuudessa ei ilmene, koska molemmat määrittyvät joko köyhiksi tai ei-köyhiksi. Pienituloisiksi määritellään yleisesti henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat tulot jää alle 60 prosenttiin väestön keskituloista. 

Köyhyyden sukupuolittaisessa tarkastelussa ratkaisevaa on yksinasuvien kotitalouksien määrä ja rakenne. Yleisintä yksinasuminen on vanhimmissa ikäryhmissä.  Miten sukupuolten välinen ero köyhyydessä tulevaisuudessa kehittyy, riippuu paljon vanhuuseläkeikäisten kotitalouksien rakenteessa tapahtuvista muutoksista. 

Susan Kuivalainen on osastopäällikkö Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla

Kirjoittajasta

Susan Kuivalainen

Susan Kuivalainen on osastopäällikkö Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla. Seuraa @susankuivalaine Twitterissä.

Blogeissa

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.