veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Naapurilla on riittävä sosiaaliturva – minulla ei

Susan Kuivalainen

Tuoreessa Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemiikki-lehdessä kerrottiin säätiön kyselystä, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä sosiaaliturvaetuuksien riittävyydestä.

Kysely tuo esiin kiinnostavia eroja eri sosiaaliturvaetuuksien ja väestöryhmien välillä. Mielenkiintoiset luvut innostavat pohtimaan erojen taustalla olevia tekijöitä: mitä mielipiteemme heijastelevat ja mistä ne kertovat.

Enemmistö suomalaisista pitää sosiaaliturvaa riittämättömänä

Tulokset kertovat suomalaisten tyytymättömyydestä sosiaaliturvaetuuksien riittävyyteen. Yleiskuva ei ole hääppöinen, sillä enemmistö suomalaisista piti vain muutamaa etuutta riittävänä (kuvio 1).

Tyytymättömimpiä vastaajat olivat kansaneläkkeeseen: kuusi kymmenestä koki sen riittämättömäksi. Tyytyväisimpiä oltiin ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Tutkimus oli toteutettu maaliskuussa 2018.

 KAKS kysely ikäryhmät

Mielipiteet riittävyydestä eivät korreloi etuuden euromääräisen tason kanssa

Suomalaisten mielipiteet sosiaaliturvan riittävyydestä ovat kiinnostavia, kun niitä vertaa etuuksien keskitasoon.

Työeläkkeen taso on etuuksista selvästi korkein, vuonna 2017 keskimääräinen taso oli noin 1 500 euroa kuukaudessa. Reilu kolmannes vastaajista piti työeläkettä riittämättömänä. Suunnilleen saman verran piti perustyöttömyysturvan tasoa riittämättömänä, vaikka sen suuruus on vajaa puolet keskimääräisen työeläkkeen tasosta.

Näkemykset etuuksien riittävyydestä tai riittämättömyydestä ovatkin heikosti yhteydessä etuuksien euromääriin. Kokemukset ilmentävät etuuksien euromääräisen tason sijaan muita etuuksiin liitettäviä ajatuksia. 

Kunniallinen vai kunniaton avunsaaja

Tutkimuksissa on havaittu ihmisten erottelevan väestöryhmiä kunniallisiin ja kunniattomiin avun saajiin. Kunniallisiksi ja etuuksia ansaitseviksi katsotaan ne, jotka eivät ole omalla käyttäytymisellään aiheuttaneet avuntarvetta ja jotka ovat toimillaan ansainneet oikeuden tukeen.

Tämä jaottelu on ilmennyt muun muassa siinä, että ihmiset kannattavat eniten sosiaaliturvaetuuksia, jotka on suunnattu vanhuksille. Vähiten kannatetaan etuuksia, jotka ovat kohdennettu työttömille ja maahanmuuttajille.

Jaottelun mukaiset tulokset on havaittavissa myös Kunnalliskehittämissäätiön kyselyssä. Työttömyysturva katsotaan useammin riittäväksi ja eläke-etuudet riittämättömiksi.

Naapurilla on riittävä sosiaaliturva – minulla ei

Näkemykset sosiaaliturvan riittävyydestä kertovat myös ihmisten intresseistä etuudensaajana tai potentiaalisena etuudensaajana.

Intressi on havaittu aiemmissa tutkimuksissa. Kyselyssä se näkyy muun muassa ikäsidonnaisten etuuksien kohdalla (kuvio 2). Omalle ikäryhmälle kohdistuva etuus nähdään usein riittämättömänä.

Nuoret ovat tyypillisiä opintoetuuksien saajia vanhempien ikäluokkien saadessa useimmiten eläkettä. Enemmistö alle 30-vuotiaista piti opintotukea riittämättömänä, kun taas yli 60-vuotiaista vain joka neljäs näki opintotuen riittämättömänä. Vastaavasti enemmistö vanhimmasta ikäryhmästä koki kansaneläkkeen riittämättömäksi, kun taas nuorimmassa ikäryhmässä kansaneläke nähtiin harvemmin riittämättömänä.

 KAKS kysely nuoret ja vanhat

Intressi ilmenee myös aseman mukaisessa tarkastelussa. Suurempituloiset, korkea-asteen koulutuksen saanet ja ylemmät toimihenkilöt olivat tyytyväisempiä etuuksiin. He ovat yhtäältä muita harvemmin perusturvaetuuksien varassa ja toisaalta ovat niitä, joiden ansiosidonnainen sosiaaliturva on keskimääräistä korkeampi. Vastaavasti perusturvaa tyypillisesti saavat, pienituloiset, korkeintaan peruskoulutuksen saaneet ja työntekijätaustaiset, olivat useammin  tyytymättömiä etuuksiin.

Eroja mielipiteissä saattaa selittää myös se, että toisten elämäntilanne on vieras -– vanhat ovat erkaantuneet nuorten todellisuudesta eivätkä nuoret tunne vanhempien tilannetta, hyvätuloiset eivät ymmärrä pienituloisia eivätkä korkeammin koulutetut jaa kokemusta vähemmän koulutettujen elämästä.

Ihmisten mielikuvat sosiaaliturvaetuuksista värittyvät myös julkisen keskustelun välityksellä. Lisäksi tiedetään, että taloussuhdanteet ovat yhteydessä ajatuksiimme yhteiskunnan roolista toimeentulon turvaajana.

Sosiaaliturvaetuuksille ja hyvinvointivaltiolle on Suomessa laaja kannatus

Mielipiteemme sosiaaliturvaetuuksien riittävyydestä tai riittämättömyydestä muodostuvat moninaisten mekanismien ja prosessien kautta. Sukeutuvatpa ne sitten miten, mielipiteet kertovat arvokasta tietoa suomalaisten tuntemuksista ja ajatuksistamme muun muassa oikeudenmukaisuudesta.

Kokonaisuudessaan tämänkin kyselyn tulokset kertovat, että sosiaaliturvaetuuksilla ja hyvinvointivaltiolla on Suomessa edelleen laaja kannatus. Ihmiset ajattelevat sosiaaliturvaetuuksien olevan riittämättömiä ja toivovat niihin mieluummin panostuksia kuin leikkauksia.

Tutustu Kunnallisalan Kehittämissäätiön tutkimukseen "Kansalaiset: Kansaneläke riittämätön – ansiosidonnainen työttömyystuki riittävä 

Susan Kuivalainen

Kirjoittaja työskentelee osastopäällikkönä Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla.

Kirjoittajasta

Susan Kuivalainen

Susan Kuivalainen on osastopäällikkö Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla. Seuraa @susankuivalaine Twitterissä.