veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Naisen työstä naisen eläke

Susan Kuivalainen

Naisten eläke-euro oli 78 senttiä vuonna 2015. Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 829 euroa kuukaudessa. Naisten eläke oli liki 400 euroa pienempi, 1 434 euroa. 

Yleisenä syynä naisten pienempään eläkkeeseen pidetään naisten pidempiä lastenhoitojaksoja. Perhevapaiden tasaisempaa jakamista onkin esitetty keskeiseksi keinoksi edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Vaikka miesten perhevapaiden käyttö on kasvanut, naiset pitävät edelleen suurimman osan perhevapaista.  Perhevapaiden tasaisempi jakaminen on tärkeää paitsi naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi myös lapsen ja isän välisen suhteen että perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Suurin lovi naisen eläkkeeseen ei synny kuitenkaan perhevapaista. Monelle naiselle on karttunut eläkettä perhevapaiden aikana. Vuodesta 2005 eläkettä on karttunut myös kotihoidontuelta. 

Kun katsotaan vanhuuseläkkeelle vuonna 2015 siirtyneiden toteutuneiden työurien pituutta, naisten työura oli 96 prosenttia miehen työuran pituudesta. Naisten työuran pituus oli 38,2 ja miesten 39,7 vuotta. Ero työuran pituudessa ei ole niin merkittävä, että se selittäisi naisten pienempää eläkettä. 

Tärkeä, jopa perhevapaita tärkeämpi, tekijä on naisten ansiotaso. Naisten palkka oli miehen palkasta 82 prosenttia vuonna 2015. Sukupuolten välinen ansiotasoero on oleellinen tekijä naisten miehiä alhaisemmalle eläketasolle. 

Sukupuolten välinen palkkaero ei kuitenkaan ensisijaisesti synny siitä, että naisille maksettaisiin samasta työstä 18 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehille.  Samasta työstä naisille maksetaan ainoastaan vähän vähemmän palkkaa kuin miehelle. 

Suurin selittävä tekijä ansioeroihin on Suomen työmarkkinoiden vahva  segregoituminen - naiset työskentelevät naisten ammateissa, miehet miesten ammateissa. Vain pieni osa ammateista on sellaisia, joissa miehiä ja naisia on suunnilleen yhtä paljon ja vain pieniosa ammatissa toimivista on sellaisissa ammateissa, joissa molempia sukupuolia on yhtä paljon.

Suomalaisten naisten työvoimaan osallistumisaste on korkea, naiset työskentelevät kokopäiväisesti ja ovat koulutettuja. Naiset työskentelevät kuitenkin useammin julkisella sektorilla ja palveluammateissa - töissä, joissa palkka on keskimääräistä pienempi. Eläkettä karttuu työstä samalla tavalla kaikille sukupuolesta riippumatta,  pienemmästä ansiosta karttuu pienempi eläke. 

Niin kauan kuin työt jakautuvat perinteisiin naisten ja miesten töihin ja tytöt ja pojat tekevät perinteisiä koulutusvalintoja, on naisten eläke-euro pienempi kuin miesten. Ero säilyy, vaikka perhevapaat jakautuisivatkin tasaisemmin. 

Susan Kuivalainen

Kirjoittaja työskentelee osastopäällikkönä Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla.

Kirjoittajasta

Susan Kuivalainen

Susan Kuivalainen on osastopäällikkö Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla. Seuraa @susankuivalaine Twitterissä.