veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Kuplariskit nousemassa talouden ykkösriskeiksi

Jussi Hyöty

Koskaan aikai­sem­min tuotantokapasiteettia ei ole rakennettu näin paljon näin lyhyessä ajassa, eikä ra­ha­­politiikka ole ollut näin kevyttä näin pitkään. Kiinan jät­­ti­mäiset investoinnit ja kes­kus­­­­­­pank­kien jättimäinen rahan luonti ovat vieneet mark­kinat kauas tasapainostaan.

Taloudessa on ylikapasiteettia eikä rahan hinnalla ole merkitystä investoinneille, mutta siitä huolimatta omaisuusarvot ovat huipussaan. Globaalit mark­kinat ovat liian oudot, jotta nii­hin voisi suhtautua luottavaisesti.

Finanssikriisin jälkeen keskuspank­it ovat tavoitelleet poikkeuksellisesti alhaisen ly­hy­en ko­ron lisäksi myös alhaista pitkää korkoa. Kos­ka pitkää korkoa käytetään lähes kaikkien omai­­suuserien hinnoit­telussa, kupla on lähes kaikkialla. Kun talouden ongelmiin haetaan rat­kaisua aina vain kevyemmästä raha­poli­tiikasta, kuplariskit ovat nousemassa talouden ykkös­riskeik­si.

Korkotasoa on nor­mali­soita­va en­nen seu­­raavaa taantumaa. Koska suh­danne on edennyt jo pitkälle, normalisoinnilla on kiire. Yhdys­val­­tain keskus­pank­ki onkin nostamassa kor­ko­ja, mi­kä ki­ris­tää rahoitusolosuhteita kaikkialla, myös glo­baalin talouden heikoissa kohdissa.

Vaikka Yhdysvaltain keskuspankki jo kiristää rahapolitiikkaansa, haluaa Trump elvyt­tää lisää. Markkinat ovat innostuneet lisäelvytyksestä, vaikka se kiihdyttäisi inflaatiota ja kasvattaisi jo muutenkin epävakaiden korkomark­­kinoiden ­riskiä. Kun lyhyen aikavälin elvy­tys on pääsään­töisesti haital­lista pit­käl­lä aikavälillä ja osakemarkkinat hinnoittelevat vain ly­hyen ai­ka­­välin, markkinoiden sig­naa­leihin on suhtauduttava varauksella.

Yhdysvaltain rahapolitiikan kiristäminen välittyy korkojen ja valuutan kautta Kii­naan. Kii­nan elvytys on kanavoitu pankkijärjestelmän kaut­ta, jonka tase on kasvanut 15:stä 33 biljoo­naan finanssikriisin jälkeen. Kun kes­kuspankit ovat kasvattaneet taset­taan noin biljoonalla vuo­dessa, Kiinan pankki­järjestelmän tase on kasvanut kolminkertaisella vauhdilla. Tämä on häkel­lyttävä mitta­kaava uudelle kapasiteetille ja velalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kiina on vastannut talou­den hidastumiseen kasvattamalla elvytystä, mikä on kasvattanut yritysten velan huippuunsa. Kiinan talous on saavuttanut pisteen, jossa se voi siirtää velka­ongelmaansa eteenpäin, mut­ta ei voi ohittaa sitä.

Koska Kiina on maai­lman suurin viejä, tehokkain ratkaisu yrityssektorin velkaongelmaan on valuutan deval­vaatio, mikä olisi iso deflatorinen aalto globaalille taloudelle ja protektio­nis­tinen yllyke maailmankaupalle.

Kiina elvytti voimakkaasti viime vuonna, joten globaalin talouden kasvu-­ ja inf­laatiopulssi olivat odotettavissa, mutta pulssi heikkenee elvytyksen hiipuessa. Vaik­ka lyhyellä aikavälillä korot nousisivatkin, nousu pysähtyy korkeaan vel­kaan­­tuneisuuteen ja osakemarkkinoiden korjaukseen, minkä jälkeen korot palaavat pitkälle laskutrendille. Talouspolitiikan sisältöä joudutaan harkitsemaan uudelleen.

Jussi Hyöty

Kirjoittaja on vapaa markkina-analyytikko.

 

Kirjoittajasta

Jussi Hyöty

Jussi Hyöty on OP Varallisuudenhoidon kvantitatiivinen strategi. Seuraa @jussihyoty  twitterissä.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.