veronmaksajat.fi

VEROT

Onko testamentti pakko ottaa vastaan – vai voiko sen ottaa vastaan vain osittain?

Onko testamentti pakko ottaa vastaan – vai voiko sen ottaa vastaan vain osittain?
11.3.2024

Isäni kuoli, ja vanhemmillani on keskinäinen omistusoikeustestamentti. Tämä näyttää olevan verotuksellisesti lesken kannalta raskas vaihtoehto. Olisiko jotain tehtävissä ennen perunkirjoitusta? 

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Äitinne ei ole pakko ottaa lainkaan vastaan omistusoikeustestamenttia, tai hän voi ottaa sen vastaan osittain esimerkiksi pelkän hallintaoikeuden osalta.

Aihetta on käsitelty esimerkiksi Verohallinnon syventävässä vero-ohjeessa Luopumiset perintö- ja lahjaverotuksessa

Pelkkä hallintaoikeus testamenttiomaisuuteen ei anna leskelle lähtökohtaisesti oikeutta esimerkiksi myydä testamenttiomaisuutta, vaan leski on oikeutettu vain omaisuuden tuottoon, jos testamentista ei muuta johdu. Mutta riittääkö se leskelle loppuelämäksi?

Siitä, mitä vähempivarainen puoliso saa avio-oikeuden nojalla tasinkona ensiksi kuolleelta aviopuolisolta, ei makseta perintöveroa. Sen sijaan perintönä tai testamentilla omistusoikeudella saadusta omaisuudesta maksetaan omaisuuden arvon mukaan määräytyvää perintöveroa.

Puoliso voi saada 90 000 euron puolisovähennyksen vuoksi perintöverosta vapaana 109 999 euroa. Perintöveroasteikko alkaa 20 000 eurosta. Teidän kannattaa keskustella jäämistön arvosta ja miettiä, mitä äitinne toivoo asian suhteen. Pohtikaa yhdessä auttaisiko edellä mainittu puolisovähennys äitiänne tässä tilanteessa.

Jos äitinne päätyy ottamaan pelkän hallintaoikeuden omaisuuteen, hän ei maksa siitä perintöveroa laisinkaan. Tällöin te perilliset maksatte perintöveron, mutta omaisuuden arvosta tehdään niin sanottu hallintaoikeusvähennys. Hallintaoikeusvähennys on sitä suurempi mitä nuorempi leski on.

Te rintaperilliset maksatte perintöveroa vasta, kun verotettavan perintöosuuden arvo perillistä kohden on vähintään 20 000 euroa. Ratkaisevaa on omaisuuden arvo hallintavähennyksen jälkeen.

Testamenttiin vetoamatta jättäminen on mahdollista, kun henkilö on kykenevä ilmaisemaan tahtoaan juridisesti pätevästi.

Jos henkilö on jo edunvalvonnassa, testamentista luopumista ei lähtökohtaisesti pysty enää tekemään. Tällaiseen tilanteeseen on mahdollista varautua ennalta ja laatia vielä terveenä ollessaan edunvalvontavaltakirjan.

Jos on olemassa edunvalvontavaltuutus, jossa on tarkkaan yksilöity se tilanne, miten edunvalvontavaltuutetulla on oikeus luopua valtuuttajan puolesta testamentista, niin edellä kuvattu testamentista kokonaan tai osittain luopuminen voi olla mahdollista senkin jälkeen, kun henkilö on edunvalvonnassa.    

TESTAA PERINTÖVEROLASKURI | Perintöverolaskuri kertoo perinnöstä maksettavan veron euromäärän perinnön arvon perusteella laskettuna. Kokeile laskuria Veronmaksajien verkkosivuilla >>

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti