veronmaksajat.fi

RAHAT

Lapsen varoilla ei saa ottaa riskiä

Lapsen varoilla ei saa ottaa riskiä
28.8.2015

Maistraatti valvoo, miten alaikäisen lapsen varoja käytetään.

Kun säästän alaikäiselle lapselle ostamalla hänelle säännöllisesti osakkeita, tuleeko minun raportoida karttuneista osakevaroista maistraatille? Ja kuinka säännöllisesti, Sisä-Suomen maistraatin Tampereen yksikön holhoustoimen päällikkö Susanna Välkki?

”Jos alaikäisen lapsen omaisuuden arvo nousee yli 20 000 euron, lapsen omaisuuden valvonta rekisteröidään maistraatin holhousasioiden rekisteriin, ja lapsen huoltajista eli edunvalvojista tulee tilivelvollisia maistraatille.

Tilivelvollinen edunvalvoja tekee kerran vuodessa selvityksen lapsen varojen hoidosta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilivelvollisuuteen kuuluu, että edunvalvoja pitää kirjaa lapsen omaisuudessa tapahtuneista muutoksista, kerää talteen tarvittavat tositteet ja tekee varojen käytöstä maistraatille selvityksen tositteiden avulla.

Rekisteröitävän omaisuuden arvon määrittelyssä otetaan huomioon lapsen kokonaisvarallisuus ja esimerkiksi myös lapsen nimissä olevat pankkitalletukset.  Edunvalvoja on velvollinen tekemään ilmoituksen maistraatille lapselle tulleesta omaisuudesta  kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun lapsi on saanut omaisuutta, silloin kun lapsen omaisuuden arvo ei ole vähäinen.” 

Miten muutoin maistraatti valvoo alaikäisen lapsen varoja? 

”Isompiin oikeustoimiin tarvitaan maistraatin lupa.  Jos lapsen nimiin ostetaan asunto-osakkeita tai kiinteistö tai osuuksia niistä, edunvalvoja ei voi alaikäisen lapsen puolesta tehdä kauppaa ilman maistraatin lupaa. Vastaavasti lupa tarvitaan, jos tällaista omaisuutta myydään.

Luvanvaraisista oikeustoimista säädetään holhoustoimesta annetussa laissa.  Samoin lupakäsittelyä edellyttävät muut riskipitoisemmat sijoitukset, kuten erikoissijoitusrahasto-osuuksien hankkiminen tai pörssissä noteerattomien osakkeiden tai osuuksien hankkiminen yhteisöissä lapsen nimiin.  

Luvan myöntämiselle on edellytyksenä, että aiottua oikeustointa voidaan pitää lapsen edun mukaisena.” 

Pääoman tulee säilyä

Miten lapsen osakesalkkua tulee hallinnoida, jotta se on maistraatin näkökulmasta asianmukaista ?

”Lapsen omaisuuden säilymisestä tulee olla riittävä varmuus ja toisaalta sijoittamisella voidaan tavoitella vain kohtuullista tuottoa.  Osakehankintoihin sijoitettujen lapsen varojen eli pääoman tulee säilyä ja kasvaa kohtuullista tuottoa.

Riskinotto lapsen varoilla ei ole sallittua ja omaisuuden tappioista vanhemmat ovat lapselle vastuussa.

Osakehankinnoissa tulee lisäksi huomioida erilaiset kustannukset hallinnointikuluina ja palkkioina, jotka ainakin vähentävät tuottoja ja mahdollisesti myös pääomaa.

Osakehankinnoissa on myös kysymys pitkäaikaisesta sijoittamisesta, johon varat ovat sidottuina useampia vuosia.  Mikäli on tiedossa, että lapsi saattaa tarvita rahavaroja johonkin tulevaisuuden hankintaan, silloin varojen sitominen osakkeisiin ei välttämättä ole suositeltavaa.  Mitä vanhemmasta lapsesta on kysymys, myös lapsen omat mielipiteet sijoittamisesta on hyvä ottaa huomioon.”  

Kuinka suurta riskiä osakekaupoissa voin ottaa lapselle karttuneilla varoilla ?

”Lapsen omaisuuden sijoittamisessa edunvalvojan tulee välttää riskinottoa. Tärkeämpää kuin korkea tuotto on pääoman säilyminen. Lain mukaan edunvalvojan tekemien sijoitusten säilymisestä tulee olla riittävä varmuus.

Osakehankintojen tulisi olla sellaisia, että vähintään sijoitettu varallisuusmäärä säilyy.  Laki edellyttää ainoastaan kohtuullista tuottoa.” 

Ulkomaisiin osakkeisiin maistraatilta lupa 

Kun ostan lapsen varoilla lisää osakkeita, vaatiiko se lupaa maistraatilta ?

”Edunvalvoja voi sijoittaa lapsen varoja pörssissä noteerattuihin osakkeisiin ilman maistraatin lupaa.

Muiden osakkeiden tai ulkomaisten osakkeiden hankinta vaatii sen sijaan maistraatin luvan, koska näiden hankinta katsotaan olevan riskialttiimpaa.

Luvan myöntämisessä arvioidaan, onko aiottu oikeustoimi lapsen edun mukainen.  Lupakäsittelyn yhteydessä edunvalvojan tulee esittää hankintaan suostumus 15 vuotta täyttäneeltä lapselta.” 

Milloin lapsi on itse oikeutettu päättämään hänelle kertyneestä osakevarallisuudesta? 

”Edunvalvonta ja edunvalvojan tehtävä päättyy siihen kun lapsi täyttää 18 vuotta.  Täysi-ikäinen henkilö on oikeutettu päättämään hänelle kertyneestä osakevarallisuudesta.

Ainoastaan, jos lapsi on saanut varoja lahjoituksena ja lahjoittaja on asettanut lahjalle ehdon, joka tulee ottaa huomioon esimerkiksi niin, että lapsi saa hallinnoida varoja vasta myöhemmin täyttäessään 20 vuotta.”

Riitta Rimmi

Artikkeli Kaksi tapaa lahjoittaa lapselle osakkeita on julkaistu Taloustaidossa 7/2015 (ilm. 12.8.2015). Juttu on luettavissa Taloustaidon näköislehdessä. Näköislehteä voivat lukea Veronmaksajain Keskusliiton jäsenet ja Taloustaito-lehden tilaajat. Rekisteröidy verkkopalvelun käyttäjäksi.

 

 

 

 

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti