veronmaksajat.fi

VEROT

Vainajalla on velkaa, varoja tuskin on – miten hoidamme perunkirjoituksen?

Vainajalla on velkaa, varoja tuskin on – miten hoidamme perunkirjoituksen?
11.9.2023

Alkoholisoitunut setäni kuoli veloissaan, ja hän oli ilmeisesti myös varaton. Mitä teemme perunkirjoituksen kanssa, kun haluamme selvitä asiasta mahdollisimman vähällä vaivalla?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Perunkirjoitus on toimitettava kolmessa kuukaudessa Suomessa vakituisesti asuneen henkilön kuoltua, oli vainajalla sitten omaisuutta tai ei. Perunkirjoituksen jälkeen on kuukausi aikaa toimittaa perukirja Verohallintoon. Verohallinto voi myöntää pidennystä perunkirjoituksen toimittamiseen.

Kansalaisuus tms. ei vaikuta millään tavalla perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuuteen.

Perukirjan laatimiseen ei ole välttämätöntä hankkia ulkopuolista maksullista palvelua. Se kannattaa kuitenkin aina tehdä asianmukaisesti, vaikka pesä ei olisikaan arvokas. Perukirja pitää tehdä myös silloin, vaikka vainajalta ei ole jäänyt omaisuutta tai häneltä on jäänyt vain velkaa.

Kun velat on merkitty perukirjaan ja perunkirjoitus on tehty asianmukaisesti, perilliset eivät voi koskaan joutua vastuuseen varattoman vainajan veloista.

Pesän ilmoittaja tai kuolinpesän osakas voivat joutua henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista, jos perukirjaan merkitään vääräksi tiedetty tieto, tai jos perukirja jätetään kokonaan tekemättä.

Vastuu veloista on myös, jos pesän varoja jaetaan ennen velkojen maksua ja pesän selvitystä.

Täysin va­ra­ttoman ja ve­la­ttoman henkilön perukirja voi olla hy­vin­kin lyhyt ja yk­sin­ker­tai­nen. Kansankielellä niin sanottu "jätkän pe­ru­kir­ja" sisältää vain tiedot osakasluettelosta ja maininnan siitä, että pe­säs­sä ei ole varoja eikä velkoja.

Pesä on ylivelkainen, mikäli kuo­lin­pe­säs­sä on velkaa, mutta ei riit­tä­väs­ti va­ral­li­suut­ta niiden kat­ta­mi­seen. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää olla jakamatta varoja, sillä kaikki varat on käytettävä velkojen maksamiseen.

Mikäli näyttää siltä, että pesästä saattaisi jäädä jotain jaettavaa perillisillekin, mutta on epäi­lys, että on olemassa tuntemattomia velkoja, kan­nat­taa käräjäoikeudesta hakea julkista haastetta vel­ko­jil­le. Tällöin velka lakkaa, mikäli vel­ko­ja ei vaadi suoritusta haas­tees­sa il­moi­tet­tuun mää­rä­päi­vään men­nes­sä.

Rahat, verot, työ & eläke, koti