veronmaksajat.fi

VEROT

Apulaisoikeusasasiamies haluaa verottajalta selvityksen robottien käytöstä

Apulaisoikeusasasiamies haluaa verottajalta selvityksen robottien käytöstä
14.9.2018

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin pyytää selvitystä verotusmenettelystä, jossa robotit käsittelevät automaattisten verojen ilmoitukset ja määräävät veronkorotukset.

Sakslin kysyy kannanotossaan (EOAK/3379/2018), miten automatisoidussa menettelyssä toteutuu verovelvollisten oikeusturva, hyvä hallinto ja virkamiesten virkavastuu. Hän on pyytänyt valtiovarainministeriötä lähettämään Verohallinnon selvitykset ja oman lausuntonsa viimeistään 15. marraskuuta 2018.

Sakslin teki viime vuonna kantelun kahdesta robotin tekemästä virheellisestä ratkaisusta.

"Kahdessa kanteluratkaisussani 29.6.2018 EOAK/3116/2017 ja EOAK/3393/2017 Verohallinto antoi selvitykset, joiden mukaan oma-aloitteisen verojen verotusmenettely on pitkälti automatisoitu. Kun Verohallintoon saapuu virheellinen tai loogisesti puutteellinen ilmoitus, automaatio lähettää kehotuksen tai selvityspyyntökirjeen”, Sakslin kirjoittaa kannanotossaan.

Ensimmäisessä asiassa kantelijan ilmoituksissa oli verolajeja koskeva ristiriita, joka ei poistunut automaatiosta lähetettyjen selvityspyyntöjen jälkeen. Tämä johti automaatiossa tehtyyn veropäätökseen 20 prosentin veronkorotuksineen ja viivästysseuraamuksineen. Verovelvolliselle maksuunpantiin hänen jo maksamansa vero.

Toisessa asiassa Verohallinnon automaatio lähetti 11 000 alkutuottajalle aiheettomat kehotuskirjeet, joissa heitä uhattiin arvionmaksuunpanoilla veronkorotuksineen.

Ensimmäisessä tapauksessa kantelijalle aiheettomasti maksuunpantu vero korotuksineen myöhemmin poistettiin hänen oikaisuvaatimuksensa johdosta. Jälkimmäisessä tapauksessa Verohallinnon selvityksen mukaan ei kantelijalle eikä muille aiheettoman kehtouksen saaneille aiheutunut veroseuraamuksia.

Robotilta ei saa tietoa päätöksen perusteista

”Huolimatta kanteluasioissa tapahtuneiden virheiden korjaantumisesta, pidin Verohallinnon automatisoitua verotusmenettelyä ongelmallisena. Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 55 §:n mukaan päätöksestä on käytävä ilmi päätöksen tehnyt viranomainen yhteystietoineen, verovelvollisen yksilöintitiedot, päätöksen perustelut ja tieto siitä, miten asia on ratkaistu”, Sakslin toteaa.

Automaatiossa lähetettyihin selvityskirjeisiin arviomaksuunpanouhkineen ja automaatiossa tehtyihin verotuspäätöksiin tulostuu yhteystiedoksi vain Verohallinnon palvelunumerot. Palvelunumeroissa puhelut ohjautuvat Verohallinnon virkamiehille, jotka eivät ole osallistuneet automatisoituun asian käsittelyyn. Heillä ei ole yksityiskohtaista tietoa päätöksenteon perusteista.

”Tutkittavanani olleiden kanteluasioiden perusteella automatisoidussa verotusmenettelyssä jää epäselväksi ja epävarmaksi verovelvollisen mahdollisuus saada asianmukaista ja asiantuntevaa henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa sekä tietoa päätöksenteon perusteista. Käsitykseni mukaan myös verovelvollisen oikeusturva näyttäisi vaarantuvan, jos verovelvollisen antamia selvityksiä automaatiossa lähetettyihin kehotuksiin ei tutkita asianmukaisesti, vaan automaatiossa tehdään veropäätös, jossa määrätään jopa 20 prosentin veronkorotus viivästysseuraamuksineen”, Sakslin kirjoittaa.

”Käsitykseni mukaan myös voimassa olevan säännöksen nojalla Verohallinnolla on harkintavaltaa veronkorotuksen määräämisessä. Kuitenkin, kun päätökset tehdään automaatiossa, mielestäni jää epävarmaksi, millä tavalla hallinnollista päätöksentekoa ohjaavat hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat oikeusperiaatteet on otettu huomioon, vai tapahtuuko päätöksenteko automaatiossa kaavamaisesti ilman yksilöllistä olosuhteisiin perustuvaa harkintaa”, Sakslin kysyy.

Satu Alavalkama

"Palvelunumeroissa puhelut ohjautuvat Verohallinnon virkamiehille, jotka eivät ole osallistuneet automatisoituun asian käsittelyyn. Heillä ei ole yksityiskohtaista tietoa päätöksenteon perusteista."

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti