veronmaksajat.fi

RAHAT

Ulkomaisten osinkojen lähdevero kerralla kuntoon

Ulkomaisten osinkojen lähdevero kerralla kuntoon
29.12.2023

Euroopan Unionissa on vireillä lainsäädäntömuutos – faster-direktiivi – joka liittyy ulkomaisten osinkojen lähdeveroon. Tavoitteena on, että ulkomainen sijoittaja saa nopeasti hänelle kuuluvat veroedut. Ehdotettuja uusia säännöksiä on tarkoitus soveltaa vuoden 2027 alusta lukien.

Faster-direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot joko myöntämään verosopimusetuudet tuloa maksettaessa tai soveltamaan nopeutettua lähdeveron palautusmenettelyä, taikka soveltamaan näiden molempien menettelyjen yhdistelmää. 

Kun suomalainen saa osinkoa ulkomailta, yhtiön kotivaltio pidättää yleensä osingosta lähdeveron. Verosopimuksissa on yleensä sovittu lähdeveron enimmäismäärästä.

Valtiolla voi olla myös omassa kansallisessa lainsäädännössään normaalista alempia verokantoja, joita voidaan soveltaa tiettyihin ulkomailla asuviin sijoittajiin. Monesti lähdeveroa kuitenkin pidätetään enemmän kuin sopimukset edellyttävät, ja sijoittaja joutuu hakemalla jälkeenpäin paikalliselta verohallinnolta lähdeveron palautusta.

Valtioiden soveltamat menettelyt ovat usein raskaita, kalliita ja aikaa vieviä. Lisäksi menettelyt ja vaadittavat asiakirjat sekä muut selvitykset vaihtelevat huomattavasti eri valtioissa. Moni jättääkin hakematta ulkomailla liikaa pidätetyn veron, koska se on niin työlästä. FASTER-direktiivillä pyritään tehostamaan eri jäsenvaltioissa noudatettavia menettelyjä, eli sen on tarkoitus vähentää ulkomaille sijoittamisen esteitä.   

Direktiiviin liittyy myös ehdotus uudesta yhtenäisestä eurooppalaisesta sähköisestä asuinpaikkatodistuksesta, joka vahvistaisi sijoittajan verotuksellisen asuinpaikan. Sähköisellä asuinpaikkatodistuksella pystyisi siis näyttämään esimerkiksi sen, että sijoittaja asuu Suomessa ja on siksi oikeutettu verosopimuksessa sovittuun alempaan osingon lähdeveroon.  

Päivi Kaari

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi

Rahat, verot, työ & eläke, koti