veronmaksajat.fi

VEROT

Verojuristi vastaa Taloustaidossa: marraskuun vastaukset

Verojuristi vastaa Taloustaidossa: marraskuun vastaukset
1.11.2023

Marraskuun Taloustaidon Verojuristi vastaa -palstalla julkaistiin valitettavasti samat vastaukset kuin lokakuun lehdessä. Ohessa marraskuun palstan vastaukset. Pahoittelemme virhettä. 

Maksammeko lisää perintöveroa?

Isämme kuoli vuonna 1995. Isän perukirjaan merkittiin perintöomaisuuden arvoiksi kuolinpäivän käyvät arvot, joiden perusteella meille määrättiin perintöverot. Omaisuuden käypä arvo on nyt korkeampi kuin tuolloin vuonna 1995. Joudummeko maksamaan perintöveroa lisää, kun nyt jaamme isämme kuolinpesän? Ositus lesken kanssa tehtiin jo vuonna 1996. 

Vastaus: Ette joudu maksamaan lisää perintöveroa.

Perintöveron perusteena on käypä arvo, joka omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa eli perinnönjättäjän kuolinhetkellä.

Perinnönjaon yhteydessä voi kuitenkin tulla myyntivoitto- ja varainsiirtoveroja, jos esimerkiksi joku osakkaista lunastaa toisen osakkaan osuuden tai omaisuutta kuolinpesästä pesän ulkopuolisilla varoilla. 

Ulkopuolisia varoja ovat esimerkiksi pankkilainat, joita perinnönjaon toimittamista varten nostetaan, ja perillisten henkilökohtaiset varat.

Osuuden tai omaisuuden luovuttaja voi joutua maksamaan kuolinpesän osuuden tai kuolinpesän omaisuuden myynnistä pääomatuloveroa, mikäli perityn omaisuuden perintöverotusarvo on ollut alhaisempi kuin sovittu kauppahinta. Pesäosuuden tai omaisuuden ostaja joutuu yleensä maksamaan varainsiirtoveroa, mikäli kuolinpesään kuuluu kiinteää omaisuutta tai arvopapereita. Poikkeuksena kuitenkin voi esimerkiksi olla ensiasunnon ostaja.

Joskus kuolinpesän omaisuutta myydään ennen jakoa, koska rahaa on usein helpompi jakaa. Se, että jaettava omaisuuden määrä on kasvanut kuolinpäivän jälkeen, ei aiheuta lisää perintöverotusta, mutta omaisuuden myynnistä kuolinpesä voi joutua maksamaan myyntivoittoveroja.

Jos osakkaat päättävät yhteisymmärryksessä perinnönjaossa poiketa niistä osuuksista, jotka kullekin perilliselle kuuluisi, omaa perintöosuuttaan enemmän saavalle voi tulla lahjaveroseuraamuksia. Perinnönjaossa noudatetaan tasajaon periaatetta, jos testamentista ei muuta johdu.

TERO HÄMEENAHO

Miten asunnon luovutusvoittoa verotetaan? 

Ostimme asunto-osakkeen 13 vuotta sitten. Kauppahinta eli ostohinta oli tuolloin 54 000 euroa ja velaton hinta 64 000 euroa. Emme ole remontoineet asuntoa omistusaikana.

Myyntihinta on nyt 62 000 euroa ja velaton hinta 64 000 euroa. Miten luovutusvoiton vero lasketaan tässä tapauksessa? 

Vastaus: Luovutusvoitto lasketaan siten, että myyntihinnasta (62 000 e) vähennetään ostohinta (54 000 e) ja maksetut yhtiölainaosuudet (8 000 e), jos rahoitusvastikkeet on rahastoitu taloyhtiössä.

Myyntihinta on se hinta, jonka ostaja maksaa myyjälle, eli asunnon hinta ilman yhtiölainaosuutta. Velaton hinta on asunnon hinta yhtiölaina maksettuna. Yhtiölainan osuus on ostettaessa ollut 10 000 euroa ja myytäessä 2 000 euroa, joten tämänyhtiölainan lyhennys on ollut 8 000 euroa.

Voitte vähentää yhtiön tulouttamia vastikkeita ainoastaan, jos ne on maksettu oston tai myynnin yhteydessä, jos esimerkiksi asunto on ollut omassa käytössänne ja myynti on verollinen.

Laina tulkitaan maksetuksi pois oston yhteydessä, kun se tapahtuu ostoa seuraavana lainanlyhennyspäivänä. Myynnin yhteydessä laina on maksettu pois, kun se tapahtuu ennen myyntiä lähinnä olevana lainanlyhennyspäivänä.

Jos asuntonne on ollut vuokralla ja olette vähentäneet tuloutetut vastikkeet vuokratuloista, ne eivät ole enää vähennyskelpoisia myynnin yhteydessä.

Jos kyseessä on oman vakituisen asuntonne luovutus, myynti on verovapaa, jos olette omistusaikananne käyttäneet asuntoa omana vakituisena asuntonanne yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

MERJA-LIISA HUOLMAN-LAKARI

Mistä töistä saan mökillä kotitalousvähennyksen? 

Olen omistanut pitkään käyttämäni kesämökin. Nyt sinne olisi tarkoitus tehdä porakaivo. Lisäksi tontilla raivataan samassa yhteydessä vesakkoa. Saako näistä molemmista yrityksen tekemistä töistä kotitalousvähennyksen? 

Vastaus: Porakaivon asentaminen on kesämökin kunnossapito- ja perusparannustyötä, jonka työn osuus oikeuttaa kotitalousvähennykseen, kunhan kaikki kotitalousvähennyksen edellytykset täyttyvät.

Kesämökin piha-alueella tehtävät pihan kunnostus-, perusparannus- ja puhtaanapitotyöt oikeuttavat myös kotitalousvähennykseen. Vesakkojen raivaamista mökin piha-alueella voidaan tämän perusteella pitää kotitalousvähennykseen oikeuttavana työnä.

On tärkeää, että ennen työn tilaamista tarkistat, että työn tekevä yritys on ennakkoperintärekisterissä.

JUHA SALMIKIVI

Miten metsäpalstan myyntiä verotetaan?

Neljä henkilöä peri 45 hehtaarin metsäpalstan. Aiomme myydä sen ostajille, jotka eivät ole sukulaisia.

Miten myyntiä verotetaan, kun tilalta on myyty vuosien mittaan suurin osa puusta? Metsäpalstasta saatava myyntihinta on tämän takia pienempi kuin sen perintäverotusarvo oli. Meillä ei ollut oikeutta metsävähennykseen.

Vastaus: Myyntivoittoa ei synny. Jokainen myyjä ilmoittaa henkilökohtaisesti omassa veroilmoituksessaan osuutensa eli neljäsosan kaupasta.

Jos tilan arvo on laskenut ja myytte sen tappiolla, kullekin teistä vahvistetaan verotuksessa luovutustappio oman osuuden myynnistä henkilökohtaisesti.

Kun luovutusvoittoa- tai tappiota lasketaan, vastikkeetta saadun omaisuuden hankintameno on perintöverotuksessa käytetty kiinteistöosuuden, eli ¼:n, verotusarvo. 

Myyjien luovutustappio vähennetään ensisijaisesti henkilökohtaisista luovutusvoitoista tai niiden puuttuessa muista pääomatuloista samana tai viitenä seuraavana vuotena.

Koska puunmyyntituloista ei ole tehty metsävähennystä, puunmyynnit eivät estä luovutustappion syntymistä.

Metsävähennyksen vaikutuksesta luovutusvoiton laskennassa kerrotaan esimerkiksi Verohallinnon syventävässä vero-ohjeessa Metsävähennys.

HARRI RAJALA

Miten määräaika lasketaan työkomennuksella?

Olen ollut työkomennuksella kaksi ja puoli vuotta. Nyt olen ollut muualla töissä viisi kuukautta. Saisin uudelta työnantajalta työkomennuksen samaan kohteeseen, jossa olin aiemmin töissä vanhan työnantajan palveluksessa.

Alkaako minulle laissa tarkoitettu uusi kolmen vuoden jakso uuden työnantajan palveluksessa? Voinko jatkossakin saada verovapaita matkakustannusten korvauksia? 

Vastaus: Ei ala. Määräajan laskemisessa arvioidaan olosuhteita palkansaajakohtaisesti. Silläkään ei ole merkitystä, jos palkansaaja vaihtaa työnantajaa, mutta jatkaa työskentelyä samalla työntekemispaikalla. Käytännössä työnantajan on uutta työntekijää palkatessaan selvitettävä, onko tämä jo työskennellyt samassa paikassa, milloin hän on siellä työskennellyt ja kuinka kauan.

Tilapäisen työskentelyn aikaraja erityisellä työntekemispaikalla on kolme vuotta. Tätä määräaikaa sovelletaan kaikkiin Verohallinnon kustannuspäätöksessä mainittuihin matkakustannusten korvauksiin, kuten päivärahoihin, kilometrikorvauksiin, ateriakorvauksiin ja majoittumiskorvauksiin.

Uusi määräaika alkaa, kun työskentely samassa työntekemispaikassa keskeytyy vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Tuona aikana palkansaajan on täytynyt työskennellä muualla. Et siis saa verovapaita matkakustannusten korvauksia, jos työskentelysi samassa työntekemispaikassa keskeytyy vain viideksi kuukaudeksi.

Aihetta käsitellään Verohallinnon syventävässä vero-ohjeessa Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa.

GEORG ROSBÄCK

Olenko oikeutettu metsävähennykseen?

Kuolinpesässä on kolme osakasta. Minulle on testamentilla määrätty metsätila, jonka saaminen edellyttää, että lunastan omilla rahoillani osuudet kahdelta muulta osakkaalta. Testamentti ei loukkaa kenenkään lakiosaa.

Olenko oikeutettu käyttämään metsävähennystä metsätalouden verotuksessa? Metsätila on ollut perinnönjättäjän omistuksessa yli 40 vuotta. 

Vastaus: Perinnönjakotilanteissa muodostuu uutta metsävähennyspohjaa sille perilliselle, joka käyttää metsän hankintaan perinnönjaon ulkopuolisia varoja. Niistä kohdistetaan metsään sama suhteellinen osuus, joka metsällä on ulkopuoliset varat suorittavalle osapuolelle tulevasta omaisuudesta.

Jos ulkopuoliset varat suorittava osapuoli saa useita metsäkiinteistöjä, kohdistetaan metsän hankintamenot näihin kiinteistöihin käypien arvojen suhteissa.

Jos perinnönjaossa ulkopuolisia varoja käyttävä henkilö saa metsätilan tai metsätilan osuuden lisäksi myös muuta omaisuutta, on hyvä muistaa tehdä ensin perinnönjako ja sen jälkeen metsätilan kauppa. Tällöin voidaan varmistua, että ulkopuolisten varojen käyttö kohdistuu metsätilaan, ja siten varmistetaan metsävähennys.

On myös hyvä huomata, että metsää omistavan jakamattoman kuolinpesän sisällä tapahtuvista osakkaiden osuuksien kaupoista ei muodostu kuolinpesälle metsävähennyspohjaa. Kuolinpesän osuus katsotaan tällaisessa tilanteessa irtaimeksi omaisuudeksi.

Omasta perintöosuudestasi (1/3) ei muodostu metsävähennyspohjaa. Sinulle syntyy lunastushinnan, varainsiirtoveron ja viranomaiskulujen perusteella metsävähennykseen oikeuttavaa metsävähennyspohjaa, joka on 60 prosenttia näistä menoista. 

JUHA SALMIKIVI 

YRITYKSEN VEROT

Miten liikkeenharjoittaja tekee lisävähennyksen?

Olen uusi liikkeenharjoittaja. Yksityisliikkeeni ensimmäinen tilikausi alkoi vuonna 2022 marraskuussa ja päättyy vuoden 2023 joulukuussa.

Miten lisävähennykset autokuluista ja lisääntyneistä elantokustannuksista lasketaan niistä matkoista, jotka olen tehnyt vuoden 2022 puolella. Käytetäänkö vuoden 2022 verovapaan kilometrikorvauksen ja päivärahan määrää? 

Vastaus: Ei käytetä. Lisävähennykset lasketaan sen kalenterivuoden verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismäärien mukaan, jonka aikana verovuosi päättyy.

Vuoden 2023 joulukuussa päättyvän tilikauden lisävähennykset lasketaan siten koko tilikaudelta vuodelle 2023 vahvistettujen verovapaiden kilometrikorvausten ja päivärahojen enimmäismäärien mukaan.

MARJO SALIN

Maksaako sisällöntuottaja arvonlisäveroa?

Käytän ulkomaista alustaa, jossa tuotan sisältöä faneilleni. Fanit maksavat kertamaksuja tai kuukausimaksuja, ja he voivat seurata minua tai olla kanssani vuorovaikutuksessa.

Alusta tarjoaa välineen, jolla maksut hoituvat, ja vahvistaa tietyille palveluille minimiveloituksen. Kuinka arvonlisäverotukseni menee? 

Vastaus: Sinä myyt palvelusi alustalle, ja alusta puolestaan myy palvelun asiakkaalle.

Laskutuksessa sinun ja ulkomaisen alustan välillä sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, jos olet arvonlisäverovelvollinen. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että verovelvollinen myynnistä on myyjän sijaan ostaja. 

Jos et ole arvonlisäverovelvollinen toiminnan vähäisyyden vuoksi, ei alustan tulkitseminen palvelun myyjäksi vaikuta sinuun suoraan. Liiketoimintaa pidetään vähäisenä, jos yrityksesi liikevaihto tilikaudessa (12 kk) on enintään 15 000 euroa.

Arvonlisäverotuksessa sovelletaan kotimaisten oikeussääntöjen ohella Euroopan unionin oikeutta, esimerkiksi direktiivejä ja asetuksia. Kysymyksessäsi kuvatusta fanialustasta on myös Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu.

MIIKA HÄRKÖNEN

Rahat, verot, työ & eläke, koti