veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Apua kotiin verovapaasti

Apua kotiin verovapaasti
20.6.2017

Esimerkiksi vanhus voi ostaa yksityiseltä yrittäjältä kotiapua, kuten siivousta, maksamatta arvonlisäveroa, kertoo johtava veroasiantuntija Mika Jokinen Verohallinnosta. Lisäksi voi vielä saada kotitalousvähennyksen.

 Verottomia kotipalveluiden tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut, luettelee johtava veroasiantuntija Mika Jokinen Verohallinnosta. Kuva Leena Louhivaara

Kun kotona tehty työ katsotaan sosiaalihuoltopalveluksi tai sen tukipalveluksi, siitä ei tarvitse maksaa lainkaan arvonlisäveroa. Palvelun voi tuolloin saada lähes 24 prosenttia tavallista halvemmalla.

Myös laitoshoidossa peruspalveluiden ohella ostetut tietyt lisätyöt, kuten esimerkiksi siivous tai apteekissa käynnin avustaminen, oikeuttavat alvittomaan maksuun. 

Mitä edellytetään, että verottaja katsoo palvelun alvittomaksi sosiaalihuoltopalveluksi, johtava veroasiantuntija Mika Jokinen Verohallinnosta?

”Myydyn palvelun pitää olla arvonlisäverolaissa tarkoitettu sosiaalihuoltopalvelu.

Laissa sosiaalihuoltopalvelu on määritelty hieman pitkähkösti: se on toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhusten huollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista. Vain nämä palvelut ovat verottomia palveluita.

Kunnan sosiaalitoimeen rekisteröidyn palveluntuottajan tulee tehdä palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi asiakkaan kanssa pitää tehdä palvelusopimus palveluiden tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina. Palveluntuottajalla pitää olla vastuuhenkilö, joka vastaa palveluiden laadusta. Palveluntuottajalla tulee olla myös omavalvontasuunnitelma. ”

Runsas kirjo kotipalveluita

Mistä palveluista ei joudu maksamaan arvonlisäveroa?

”Sosiaalihuolto on kunnan vastuulla. Kunnan tuottama sosiaalihuolto on verotonta. Yleensä tässä ei ole merkittäviä arvonlisäverotuksen ongelmia käytännössä, vaan ongelmat liittyvät yksityisten palveluntuottajien tuottamiin sosiaalihuoltopalveluihin.

Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan yleensä kotipalveluja ja niiden tukipalveluja.

Alvittomia kotipalveluja ovat esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Näiden tukipalveluilla tarkoitetaan ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalveluita sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita. Näistä merkittävimpiä, joista ainakin minulle kysymyksiä tulee, ovat ateria- ja siivouspalvelut.” 

Aiheuttavatko verottomat palvelut tulkintatilanteita?

”Summaisin asian niin, että sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotuksessa julkiset palvelut herättävät huomattavasti vähemmän tulkintakysymyksiä kuin yksityisten palveluntuottajien palvelut.

Tulkintatilanteita tulee silloin, kun esimerkiksi vanhus asuu vielä kotona ja tarvitsee siivous- tai ateriapalveluita arjessa selviytymiseen. Kun vanhus hankkii niitä yksityiseltä yritykseltä, kysymykseksi nousee, millä edellytyksillä yksityinen palveluntarjoaja voi tarjota näitä palveluita arvonlisäverottomina. Usean edellytyksen on täytyttävä, jotta palvelu olisi veroton.” 

Palveluista saa myös kotitalousvähennystä

Mitkä ovat edellytykset, että alvittomasta palvelusta saa lisäksi kotitalousvähennyksen?

”Ensinnäkin työn itsessään on oikeutettava kotitalousvähennykseen, eli kyseessä on tavanomainen hoiva- ja hoitopalvelu sekä kotitaloustyö.

Toisena edellytyksenä on, että työ tehdään kotona, tai jos henkilöä avustetaan kodin ulkopuolella, esimerkiksi kaupassakäynnissä, sen on oltava vähäinen osa palvelua. Pääosan työstä on siis tapahduttava verovelvollisen käyttämässä asunnossa.

Vähennyksen voi saada myös työstä, joka on tehty verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien käyttämässä asunnossa.

Lisäksi yrityksen, jolta palveluja ostaa, on oltava ennakkoperintärekisterissä ja harjoitettava tuloveronalaista toimintaa. Yleishyödyllisen yhteisön ei kuitenkaan tarvitse kuulua ennakkoperintärekisteriin eikä harjoittaa tuloveronalaista toimintaa, jos kyse on tavanomaisesta hoiva- tai hoitopalveluista tai kotitaloustyöstä.

Jos ostettu palvelu kohdistuu samaan työsuoritukseen, josta esimerkiksi vanhus on saanut kunnalta palvelusetelin, ostetusta palvelusta ei saa kotitalousvähennystä. Lisäksi kunnan palveluista ei myöskään saa kotitalousvähennystä. Kotisairaanhoito ei myöskään oikeuta vähennykseen.” 

Kun esimerkiksi vanhus on miettimässä, onko hän oikeutettu alvittomaan palveluun, mihin hänen tai hänen omaisensa kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä?

”Kannattaa ottaa yhteyttä palveluntuottajaan. Kussakin yksittäistapauksessa palvelun tuottaja osaa arvioida oman roolinsa ja kunkin asiakkaan tilanteen kaikkein parhaiten.

Verohallinnossa osataan kyllä neuvoa arvonlisäveron säännökset ja kertoa, miten asia on yleisellä tasolla, mutta me emme tunne yksittäisen palveluntuottajan ja esimerkiksi vanhuksen olosuhteita riittävällä tarkkuudella. Saattaisi olla haasteellista ja aikaa vievää selvittää asiaa Verohallinnon kanssa.” 

Rekisteröinti tai ilmoitus kunnalle

Onko palveluntuottajan kuuluttava johonkin rekisteriin, jotta hän voi tarjota myös alvittomia palveluita?

”Kyllä. Ensimmäinen edellytys sosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverottomuudelle on, että palvelutuottaja on rekisteröitynä yksittäisten sosiaalihuoltopalvelujen tuottajien rekisterissä tai että hän on tehnyt ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Ympärivuorokautisten palveluiden verottomuuden edellytyksenä on aina rekisteröinti.

Verottomuus koskee vain niitä palveluja, joiden osalta palveluntuottaja on rekisteröitynyt tai joiden tuottamisesta hän on antanut ilmoituksen kunnalle. Muut palvelut ovat verollisia. Myös sosiaaliviranomaisten valvonta on edellytys toiminnan verottomuudelle.”

Voivatko alvittomia palveluita tarjota yksityisten lisäksi myös kunnat?

”Sosiaalihuoltopalveluiden tuottaminen on lähtökohtaisesti nimenomaan kunnan tehtävä. Kunta voi tarjota näitä palveluita verottomina. Kunnan palveluista ei kuitenkaan pääsääntöisesti voi saada kotitalousvähennystä.” 

Verottomia palveluja vanhemmille

Kotitalousvähennyksen voi saada myös kotipalveluja esimerkiksi vanhemmilleen tai isovanhemmilleen ostava omainen. Onko hän tuolloin oikeutettu myös maksamaan palvelun ilman arvonlisäveroa?

”Palvelun arvonlisäverottomuudessa sillä ei ole merkitystä, kuka on laskun maksaja, mutta kotitalousvähennyksessä on.

Esimerkiksi sosiaalihuoltopalveluksi katsottavan siivouksen lasku on osoitettava vanhukselle, mutta sen voi maksaa vaikkapa vanhuksen lapsi. Tuolloin maksusta voi saada kotitalousvähennyksen vain laskun maksaja, mutta laskussa on hyvä olla kirjattuna myös kuka laskun maksaa.”

Kuinka hyvin alvittomiin palveluihin oikeutetut ovat tietoisia tästä mahdollisuudesta?

”Muutama vuosi sitten Verohallinto tiedotti asiasta tiedotteella. Mutta kun kyse on esimerkiksi vanhuksista, on selvää, että kaikki heistä eivät ole tästä tietoisia. Kyllä meilläkin on tässä varmasti vielä työsarkaa.”

Entä palveluntuottajat?

”Palveluntuottajat ovat melko hyvin tietoisia arvonlisäverottomien palveluiden mahdollisuudesta. Palveluntuottajien kanssa onkin tehty jo vuosia työtä, jotta he olisivat tietoisia palveluiden alvittomuuden edellytyksistä ja siitä, miten pitää toimia.”

Kuka?

Nimi: Mika Jokinen

Tehtävä: Välillisen verotuksen johtava veroasiantuntija Verohallinnossa. Toimialueena mm. arvonlisäverot. 

Oletko itse ostanut kotipalveluita vanhemmillesi?

”Omat vanhempani ovat vielä sen verran freesissä kunnossa, että ei ole vielä ollut tarvetta. He ovat näitä 1930-1940-luvulla syntyneitä, jotka eivät voi ajatellakaan, että kotiin tulee joku toinen ennen kuin on ihan pakko.”

Verottomia kotipalveluiden tukipalveluita ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut, luettelee johtava veroasiantuntija Mika Jokinen Verohallinnosta.

Riitta Rimmi 

 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti