veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Kesäduunari, muista verokortti

Kesäduunari, muista verokortti
27.5.2016

Joko hoidit verokortin kuntoon kesätöitä varten? Työstä saatu palkka on veronalaista ansiotuloa. Opiskelijan on hyvä muistaa, että myös opintoraha vaikuttaa käteen jäävän palkan määrään.

Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyysopiskelija Leena Korteniemi ja kaksi muuta opiskelijaa järjestivät itselleen töitä avaamalla viime kesänä Tampereen Koskikeskuksessa outlet-myymälän kolmeksi kuukaudeksi. Kyseessä oli ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikön Pro-akatemian tiimiyritys, joka toimii osuuskuntana. Tänä kesänä Korteniemi tekee osuuskunnan kautta erilaisia myynti- ja markkinointiprojekteja Tampereen seudun yrityksille. Kuva Ari Korkala

Kesätyöt ovat monesti ikimuistoinen ja jännittävä kokemus nuorelle. Työsopimuksen saa tehdä itse 15-vuotiaana. Samassa 15 vuoden iässä saa mennä vakituiseen työsuhteeseen, jos on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Oppivelvollinen saa tehdä työtä enintään puolet loma-ajastaan. Työsuojeluviranomainen voi myöntää luvan kuluvan kalenterivuoden aikana 13 vuotta täyttävän tai sitä nuoremman henkilön ansiotöihin. Huoltajan lupa riittää, jos kuluvan kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä haluaa tehdä työsopimuksen. 

Verokortti kuntoon

Kun kirjallinen työsopimus on laadittu ja kaikista työehdoista sovittu, kannattaa pikimmiten toimittaa työnantajalle verokortti. Jos työnantajalla ei ole palkanmaksun yhteydessä käytettävissä verokorttia, hän pidättää palkastasi veroa 60 prosenttia. Se rokottaisi kesäansioitasi aika pahasti eikä työnteko tuntuisi mielekkäältä.

 Liikaa maksettu vero voidaan ottaa huomioon loppuvuoden veroprosentissasi tai saat sen veronpalautuksena takaisin – tosin vasta seuraavan vuoden joulukuussa.

Jos et ole saanut verokorttia tai sen mukainen pidätysprosentti on pielessä, kannattaa hakea muutosverokorttia. Jos ennakonpidätysprosenttisi on liian pieni, joudut maksamaan jäännösveroa.

Verokortin voit tilata verkossa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, soittamalla numeroon 020 697 000 tai käymällä verotoimistossa. Verokorttia tilatessa kannattaa pyrkiä arvioimaan koko vuoden ansiotulot mahdollisimman tarkasti, sillä saman kalenterivuoden tulot otetaan huomioon kyseisen vuoden verotuksessa.

Verohallinto lähettää automaattisesti verokortin jokaiselle, joka täyttää 16 vuotta vuonna 2016. Verokortin saat myös, jos olet ollut aikaisempina vuosina töissä, vaikket täyttäisikään vielä tänä vuonna 16 vuotta. Nuorikin työntekijä tarvitsee verokortin aina, jos hän tekee työtä ja saa siitä palkkaa. 

Miten pientä palkkaa verotetaan?

Aivan pienistä tuloista et joudu maksamaan veroa. Kunnallis- ja kirkollisveroa sekä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua joudut maksamaan palkkatuloista, jos palkan määrä ylittää noin 2 200 euroa vuodessa. Koska opintotuki on veronalaista ansiotuloa, tällä tulomäärällä on yleensä merkitystä vain nuoremmille kesätöitä tekeville koululaisille. 

Verot eivät ole ainoa maksu, joka nakertaa kesätyöntekijöiden palkan käteen jäävää osuutta. Palkasta maksetaan myös pakollisia sivukuluja, joiden määrää riippuu työntekijän iästä. Työnantaja pidättää palkastasi verojen lisäksi palkansaajan työeläkemaksun, joka on 5,70 prosenttia. Työeläkemaksua ei peritä, jos olet alle 18-vuotias ennen palkanmaksukuukautta.

Työnantaja perii myös työttömyysvakuutusmaksun 1,15 prosenttia, jos olet täyttänyt 17 vuotta ennen palkanmaksukuukautta, ja 16 vuotta täyttäneeltä sairausvakuutuksen päivärahamaksun 0,82 prosenttia bruttopalkasta. Vaikka veroprosenttisi olisikin nolla, palkastasi voidaan siten pidättää erilaisia maksuja useamman prosentin verran. 

Kesätyöntekijä saa usein myös opintotukea

Oppilaitokseen hyväksytyllä päätoimisella opiskelijalla on mahdollisuus saada opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

Opiskelijalle maksettava asumislisä on verovapaata tuloa. Opintoraha sen sijaan on veronalaista tuloa, mutta jos muita tuloja ei ole, siitäkään ei makseta veroa. Tämä johtuu siitä, että opintorahasta myönnetään opintorahavähennys. Pelkkää opintorahaa voit saada noin 3 180 euroa vuodessa ilman, että siitä menee veroa. Jos sinulla on opintorahan lisäksi muitakin tuloja, esimerkiksi kesätyön palkkatulot, opintorahavähennys pienenee.

Kela perii opintorahasta automaattisesti 10 prosentin suuruisen ennakonpidätyksen. Kun haet uutta verokorttia kesäansioitasi varten, otetaan palkan veroprosentin laskennassa huomioon sinun opintorahasi sekä siitä maksettava ennakonpidätys. Kesäansioiden ennakonpidätysprosentti voi olla erisuuruinen kuin opintorahasta maksettava vero.

Jos opiskelijalla ei opintorahan lisäksi ole muita veronalaisia ansiotuloja, on 10 prosentin ennakonpidätys kuitenkin liian suuri. Opiskelijan kannattaakin tällöin hakea opintorahaa varten uusi verokortti.

Opintorahan suuruus määräytyy muun muassa opiskelijan opintoasteen, iän, asumismuodon sekä siviilisäädyn mukaan. Esimerkiksi itsenäisesti asuvan 20 vuotta täyttäneen viime syksynä opintonsa aloittaneen korkeakouluopiskelijan opintorahan perusmäärä on 336,76 euroa kuukaudessa. Opintorahan perusmääriä tarkistetaan vuosittain 1. elokuuta kansaneläkeindeksillä. 

Kaikki veronalaiset ansiotulot vaikuttavat opiskelijan verojen määrään. Koska opintoraha on veronalaista ansiotuloa, sen määrä vaikuttaa siis progressiivisen ansiotuloverotuksen takia kesäansioista maksettavaan veroon.

Pääomatulot sen sijaan eivät vaikuta kesäansioiden verotukseen, mutta voivat vaikuttaa opintotukeen. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot sekä pörssiyhtiön osakkeista saadut osinkotulot.

Esimerkki: Paljonko opiskelijalle jää kesätöistä rahaa käteen? 

    • Opiskelijan kotipaikka on Helsinki.
    • Kunnallisveroprosentti on 18,50 ja kirkollisveroprosentti 1,00.
    • Kyseessä on itsenäisesti asuva 21-vuotias toisen vuoden yliopisto-opiskelija, joka saa opintorahaa 9 kuukaudelta 3 030,84 euroa. Hän on kolme kuukautta kesätöissä ja saa palkkaa yhteensä 6 000 euroa.
    • Opiskelijalla ei ole vähennettäviä tulonhankkimiskuluja eikä työmatkakuluja.
    • Veronalaiset tulot ovat yhteensä 9 030,84 euroa. 

Vero ja maksut 516 euroa

Verotuksessa automaattisesti tehtävien vähennysten jälkeen verojen määräksi saadaan yhteensä 408 euroa. Yle-vero on 0,68 % henkilön ansio- ja pääomatulojen määrästä, Tässä tapauksessa sitä ei peritä, sillä veron määrä on vähemmän kuin 70 euroa.

Koska opiskelijalta peritään ennakonpidätyksenä 10 prosenttia 3 030,84 euron suuruisesta opintorahasta eli 303 euroa, hänen tulee maksaa kesäansioistaan puuttuva osa koko vuoden veroista. Maksettavaa jää 105 euroa. Opiskelijan veroprosentiksi tulee verokortille 2,0 prosenttia.

Lisäksi on muistettava, että palkasta peritään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu. Ne ovat vähennyskelpoisia ja otetaan veroja laskettaessa huomioon. Maksut ovat yhteensä 6,85 prosenttia eli 411 euroa 6 000 euron suuruisesta bruttopalkasta. Kesäansioista maksettavat verot ja vakuutusmaksut ovat tarkalleen laskettuna yhteensä 516 euroa. 

Palkasta jää 5 484 euroa

Koska verokortin ennakonpidätysprosentti on pyöristetty ylöspäin lähimpään puoleen prosenttiin, opiskelija maksaa monesti ennakonpidätysvaiheessa hieman enemmän veroa kuin mikä on lopullinen verojen tarve. Opiskelijalle jää ennakonpidätysvaiheessa käteen 6 000 euron suuruisesta palkasta noin 5 484 euroa verojen ja vakuutusmaksujen vähentämisen jälkeen. 

Opintotuki voidaan periä takaisin

Opintotuen tarkoitus on mahdollistaa kokopäiväinen opiskelu. Sen vuoksi Kela on määritellyt opiskeluajalle tulorajat. Jos opiskelijan tulot ylittävät tulorajan, hänen täytyy maksaa osa saamastaan opintotuesta takaisin.

Kela saa verohallinnolta tiedot kaikkien opintotuen saajien veronalaisista tuloista, kun verotus on vahvistettu.  Tuloja verrataan opiskelijan vuositulorajaan ja jos tulot ylittävät sen, lähetetään opintotuen saajalle takaisinperinnän päätösehdotus.

Opiskelija voi palauttaa liikaa saamaansa opintotuen oma-aloitteisesti. Vuonna 2016 saatu opintotuki tulee palauttaa viimeistään toukokuun loppuun mennessä 2017. Mikäli näin ei toimita, Kela perii opintotuen takaisin ja takaisin perittävää määrää korotetaan 15 prosentilla. Korotusta ei voi vähentää verotuksessa.  

Opintotuen palautus huomioidaan verotuksessa

Vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta saa opintotukea tai asumislisää. Jos esimerkiksi tukea saa 9 kuukaudelta, vuosituloraja on 11 850 euroa. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 220 eurolla, liikaa maksettua tukea ei peritä takaisin.

Takaisinperintäkirjeen saatuaan opiskelija voi 30 päivän kuluessa pyytää, että asia käsitellään uudelleen. Vapaamuotoinen uudelleenkäsittelypyyntö kannattaa tehdä ainakin silloin, jos on aloittanut opinnot tai valmistunut kesken vuotta ja saanut osan tuloista ennen opintojen aloittamista tai valmistumisen jälkeen.

Kela ilmoittaa takaisin maksetut opintorahat automaattisesti verohallinnolle, joka ottaa ne huomioon verotuksessa. Verotuksen oikaisu ei koske asumislisää, koska se ei ole veronalaista tuloa.

Koska vain veronalaiset ansio- ja pääomatulot, sosiaalietuudet ja apurahat vaikuttavat opintotukeen, voi opiskelija esimerkiksi saada lahjoituksia kuinka paljon tahansa tai myydä vaikkapa kahden vuoden ajan yhtäjaksoisesti käyttämänsä oman vakituisen asuntonsa verovapaasti ilman, että opintotukeen kajotaan. 

Työharjoittelu tai kesätyö ulkomailla

Opiskelijat saattavat tehdä ulkomailla lyhyitä tai pidempiäkin aikoja kestäviä työharjoittelujaksoja, joista ulkomaalainen työnantaja maksaa palkkaa. Jos olet työskennellyt ulkomailla enintään kuusi kuukautta, palkka on yleensä veronalaista sekä työskentelyvaltiossa että Suomessa. Et kuitenkaan joudu tuplaverotuksen kohteeksi. 

Työskentelyvaltioon saavuttuasi sinun tulee mahdollisimman pian käydä paikallisessa verotoimistossa selvittämässä, kuinka verot maksetaan kyseisessä maassa. Selvitä myös, pitääkö sinun antaa työskentelysi päätyttyä tai myöhemmin veroilmoitus ulkomaille.

Vaikka joutuisit antamaan veroilmoituksen ulkomaille, sinun tulee ilmoittaa ulkomailla ansaitsemasi palkka myös Suomen veroilmoituksellasi. Ilmoita saatu bruttopalkka sekä ulkomaille maksettu vero kohdassa ulkomaan tulot. Ulkomailla maksetun veron huomioiminen Suomessa ratkaistaan Suomen ja työskentelyvaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella.

Yleensä palkkatuloon sovelletaan ns. hyvitysmenetelmää, jonka mukaan ulkomaille maksettu vero hyvitetään eli vähennetään samasta tulosta Suomessa maksettavasta verosta. Joudut maksamaan lisää veroa Suomeen, jos verotus on Suomessa ankarampaa kuin työskentelyvaltiossa.

Pohjoismaiden välillä solmitun verosopimuksen mukaan sovelletaan kuitenkin vapautusmenetelmää. Esimerkiksi Ruotsissa verotettu yksityisestä työsuhteesta saatu palkka vapautetaanSuomen verosta. Kyseessä on kuitenkin ns. progressioehtoinen vapautus. Se tarkoittaa, että Ruotsista saadut palkkatulot otetaan huomioon määrättäessä veroa Suomesta saaduista ansiotuloista, kuten opintorahasta ja palkasta. 

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Verohallinto muistaa sinua esitäytetyllä veroilmoituksella kesän 2016 tienesteistä huhtikuussa 2017. Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, että palkkatulosi, opintotukesi määrä ja vähennyksesi on merkitty oikein. Jos veroilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Korjaa tarvittaessa virheelliset tiedot ja lisää puuttuvat tulot ja vähennykset. Lähes kaikki korjaukset voi tehdä verkossa.

Matkakulujen lisäksi voit vähentää tulonhankkimiskuluja. Vähennyskelpoisia menoja ovat vain sellaiset menot, jotka liittyvät työn tekemiseen ja jotka joudut maksamaan saadaksesi kyseistä palkkatuloa.

Verotuspäätöksestä ilmenee, saatko veronpalautusta vai joudutko maksamaan jäännösveroa. Jos ennakonpidätyksesi on ollut liian pieni, joudut maksamaan jäännösveroa. Jos palkastasi on pidätetty veroa liikaa, saat veronpalautusta, ellei se ole suuruudeltaan alle viisi euroa.

Georg Rosbäck

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton lakimies

Neuvoja kesäduunarille  Akavan, SAK:n ja STTK:n maksuton kesäduunari-info palvelee kesätyöntekijöitä touko-elokuussa numerossa 0800 179 279. Neuvoja ja ohjeita on tarjolla myös Kesäduunarit-verkkosivulla. Sivustolta saa tietoa mm. työsopimuksesta, työtodistuksesta ja lomakorvauksesta.

 

Opintotukijärjestelmää uudistetaan

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on päättänyt sopeuttamisohjelmaan kuuluvista opintotuen leikkauksista. Korkea-asteen opintorahan tasot yhtenäistetään toisen asteen opintorahan tasojen kanssa siten, että opintorahan enimmäismäärä on enintään 250,28 euroa kuukaudessa. Pitkän aikavälin säästövaikutukset ovat noin 122 miljoonaa euroa.

Samalla kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee 10 kuukaudella 64 kuukaudesta 54 tukikuukauteen.

Opintotuen lainapainotteisuus kasvaa, sillä opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 650 euroon kuukaudessa kotimaassa opiskelevalla ja 800 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijan valtion takaus on tällä hetkellä 400 euroa kuukaudessa. 

Opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan määräajoin kuitenkin niin, että tulorajat eivät laske. Hyvä asia on se, että opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrän korotusta kohtuullistetaan 15 prosentista 7,5 prosenttiin.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.