veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Viisi pointtia omaishoitajan verotuksesta – mitä kuluja saa vähentää?

Viisi pointtia omaishoitajan verotuksesta – mitä kuluja saa vähentää?
5.2.2021

Omaishoitajalle maksettu hoitopalkkio on korvausta omaishoitotyöstä. Se on omaishoitajan veronalaista ansiotuloa. Varsinaisesta hoidettavan hoidosta aiheutuneet kustannukset ovat lähtökohtaisesti hoidettavan omia menoja.

 • Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.
 • Omaishoitosopimuksella sovitaan hoidon järjestämisestä hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välillä. Omaishoitaja on henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.
 • Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

1. Omaishoidon tuen verotus

Kunta maksaa omaishoitajalle hoitopalkkiota, jonka taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoitajalle maksettu hoitopalkkio on korvausta omaishoitotyöstä. Se on omaishoitajan veronalaista ansiotuloa. Hoitopalkkio lasketaan yhteen muiden ansiotulojen kanssa ja progressiivisen verotuksen vuoksi palkkio nostaa ansiotuloista menevän veron määrää.

Hoitopalkkiota ei makseta hoidosta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

2. Hoidosta aiheutuneet kulut

Omaishoidon tuesta annetun lain mukaista hoitopalkkiota saava omaishoitaja voi vähentää verotuksessaan kyseisen tulon hankkimiseen liittyvät kulut ilman omavastuuosuutta. Sen sijaan muu kuin laissa tarkoitettu omaishoitaja ei voi tehdä verotuksessaan vähennyksiä omaishoitoon liittyvistä kustannuksista.

Varsinaisesta hoidettavan hoidosta aiheutuneet kustannukset ovat lähtökohtaisesti hoidettavan omia menoja. Esimerkiksi kulut hoidettavan lääkärikäynneistä ovat luonteeltaan hoidettavan omia kustannuksia, vaikka omaishoitaja olisi seurannut mukana saattajana. Myös hoidettavan kotiin hankitut hoidossa tarvittavat laitteet, apuvälineet ja kalusteet ovat hoidettavalle kuuluvia kustannuksia. Tällaiset kulut ovat hoidettavan vähennyskelvottomia elantomenoja, joita omaishoitajakaan ei voi vähentää verotuksessaan, vaikka hän olisi ne maksanut.

Jos omaishoitajana on puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi, hoidettavan puolesta maksetut kulut ovat yleensä vähennyskelvottomia myös sillä perusteella, että niiden suorittamisen katsotaan perustuvan puolisoiden tai vanhemman ja lapsen väliseen elatusvelvollisuuteen.

3. Omaishoitajan matkat

Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan luona, hänelle voi aiheutua vähennyskelpoisia matkakustannuksia hoidettavan luona käynneistä ja hoidettavan asioiden hoitamisesta. Omaishoitaja voi vähentää verotuksessa hoidettavan luona käynneistä aiheutuneet kustannukset.

Kustannukset vähennetään asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen kustannuksina halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna enintään 7 000 euron suuruisina ja 750 euron omavastuulla. Hoidettavan asioiden hoitamisesta omaishoitajalle aiheutuneet matkakulut, esimerkiksi hoidettavan lääkärikäynneistä, omaishoitaja voi vähentää tulonhankkimiskuluina ilman omavastuuta.

Jos sen sijaan omaishoitaja asuu hoidettavan kanssa samassa taloudessa, Verohallinnon kannanoton mukaan hän ei voi vähentää matkakustannuksia, joita hänelle aiheutuu hoidettavan asioiden hoitamisesta, esimerkiksi hoidettavan lääkärikäynneistä.

4. Työhuonevähennys

Hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva kunnalta hoitopalkkiota saava omaishoitaja voi vähentää asunnossa tehtävän omaishoitotyön perusteella työhuonevähennyksenä 450 euroa vuodessa.

Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan kanssa samassa taloudessa, hän voi vähentää työhuonevähennyksenä 450 euroa, jos hän tekee osapäiväisesti ja säännöllisesti kotonaan omaishoitoon liittyviä paperitöitä esimerkiksi muistiinpano-, raportointi- tai muita vastaavia töitä.

5. Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos välittömästi samaa työsuoritusta varten on saatu esimerkiksi omaishoidon tukea. Muita vähennyksen estäviä tukia ovat: kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu tuki.

Omaishoidon tuen perusteet käyvät tarvittaessa ilmi kunnan ja omaishoitajien välisestä toimeksiantosopimuksesta. Omaishoidon tuki ei estä kotitalousvähennyksen myöntämistä muista töistä.

Jos esimerkiksi päivätyössä käyvä puoliso saa omaishoidon tukea puolisonsa hoiva- ja hoitotöihin iltaisin sekä viikonloppuisin ja arkipäivisin puolisoa hoitaa ulkopuolinen henkilö, hänelle maksettu palkka oikeuttaa vähennykseen. Edellytyksenä on lisäksi, että hoidettava tai hänen puolisonsa ei ole saanut palveluseteliä ulkopuoliselta ostettaviin hoiva- ja hoitotöihin.

Jos omaishoitoa koskevassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa on sovittu, että omaishoitajan tehtäviin kuuluu ainoastaan hoiva- ja hoitotyöt, voi esimerkiksi siivoustyön kustannuksista saada kotitalousvähennyksen, jollei samaa työtä varten ole myönnetty palveluseteliä.

Jos kyseessä on muu kuin tuen piiriin kuuluva kotitaloudessa teetetty vähennykseen oikeuttava työ, myös omaishoitaja voi saa kotitalousvähennyksen. Kotitalousvähennystä voi saada remonttitöistä, tavanomaisista kotitaloustöistä sekä hoiva- ja hoitotyöstä sekä tieto- ja viestintätekniikan laitteiden asennus- ja kunnossapitotöistä.

Kotitalousvähennyksen voi saada esimerkiksi seuraavien töiden perusteella:

 • asunnon siivouksen,
 • television asennus- ja opastustyön,
 • pihan haravoinnin,
 • uusien huonekalujen kokoamistyön,
 • polttopuiden hakkuun piha-alueella,
 • ruohonleikkuun,
 • pensasaidan leikkaamisen,
 • tietokoneen asennus- ja opastustyön,
 • asunnon kunnossapito- ja perusparannustyön ja
 • asunnon portaikkoon asennettavan tuolihissin asennustyön.

Vähennyksen voi saada hoidettava itse maksamistaan vähennykseen oikeuttavista kuluista. Samoin samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka maksaa kustannukset, voi saada kotitalousvähennyksen.

Sen lisäksi, että kotitalousvähennyksen voi saada käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa, vähennyksen voi saada myös töistä, jotka on tehty verovelvollisen ja hänen puolisonsa tai edesmenneen puolison vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

Sen sijaan, jos hoidettava on omaishoitajan lapsi tai muu alenevassa polvessa oleva sukulainen, kotitalousvähennykseen ei ole oikeutta.

Vähennyksen määrä on 2 250 euroa vuonna 2021. Vähennys tehdään suoraan veroista. Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Yritykselle maksetusta työstä vähennys on 40 prosenttia vähennykseen oikeuttavan työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Palkatulle työntekijälle maksetusta palkasta vähennys on 15 prosenttia sekä palkan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Et saa kotitalousvähennystä esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Kun yrittäjä lähettää sinulle laskun töistä, laskussa täytyy olla erittely. Erittelystä näet, mikä on työn hinta. Sen jälkeen voit hakea kotitalousvähennystä työn hinnasta.

Merja-Liisa Huolman-Lakari

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi 

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti